Naši birmovanci už prijali sviatosť birmovania, ktorú voláme aj sviatosť kresťanskej dospelosti.

Na birmovku sa naši birmovanci pripravovali viac ako rok. K príprave im pomáhal pán farár a p. katechétka.

V nedeľu 24. septembra 2023 zavítal do našej farnosti Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup, aby udelil 24 birmovancom spomínanú sviatosť. Stalo sa to pri svätej omši po homílii a obnove krstných sľubov.

Otec biskup Marek počas obradu vysluhovania sviatosti birmovania sa modlil aj túto modlitbu: Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ty si znovuzrodil z vody a z Ducha Svätého týchto našich bratov a sestry a oslobodil si ich od hriechu. Otče, zošli na nich Ducha Svätého Obhajcu, udeľ im ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a naplň ich duchom bázne voči tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Potom biskup pristúpil k birmovancom. Ten, čo priviedol birmovanca, položil mu pravicu na plece a biskup vložil koniec palca pravej ruky do krizmy, urobil ním kríž na čelo birmovanca a pritom povedal: (Meno), prijmi znak Daru Ducha Svätého. Birmovanec odpovedal: Amen. Biskup dodal: Pokoj s tebou a birmovanec: I s duchom tvojím.

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. (KKC 1285)

Viac o sviatosti birmovania hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi.


Fotky z birmovky

(Autor snímok: Radoslav Krajňák)

Deň pred birmovkou sa naši birmovanci vyspovedali, potom v kostole mali generálku a nácvik spevu.


Pieseň: Život Ti dám


Pieseň: Vitaj pokrm