Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa uskutočnila procesia k štyrom oltárikom.

Vo štvrtok 16. júna 2022 celebroval svätú omšu náš pán farár. Po svätej omši sa uskutočnila eucharistická procesia. Pred samotnou procesiou sa kňaz prihovoril týmito slovami: „Drahí bratia a sestry, Kristus, Pán, náš Spasiteľ v predvečer svojho umučenia a smrti ustanovil Najsvätejšiu Sviatosť, aby nás, vykúpených jeho krvou, živil nebeským pokrmom a nápojom a aby stále prebýval medzi nami. V tých dramatických chvíľach nášho vykúpenia sme sa nestačili poďakovať Pánovi za tento prevzácny dar chleba života a duchovného nápoja. Preto nás Cirkev, nie bez Božieho riadenia, povzbudzuje, aby sme dnes vzdávali vďaky a velebili Pána za dar Najsvätejšej Sviatosti. Nech táto naša eucharistická procesia vyznie ako prejav našej živej viery, že Kristus je prítomný ako zmŕtvychvstalý a oslávený Pán medzi nami a ako vyznanie veľkej lásky voči nášmu Spasiteľovi.“ 

Na určených štyroch miestach boli pripravené oltáriky na Lesnej ulici. Veriaci si pri každom oltáriku vypočuli evanjelium. Pri každom zastavení bolo aj eucharistické požehnanie.

Na záver sa veriaci zišli opäť vo farskom kostole a zaspievali Te Deum a pieseň Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu, ktorú zložil sv. Tomáš Akvinský.

Slávnosť Božieho Tela sa zakončila záverečným eucharistickým požehnaním.

FOTO: Božie Telo – oltáriky

Viac o slávnosti Božieho Tela TU.