Kvetná nedeľa v našej farnosti

Kvetnou nedeľou čiže Nedeľou utrpenia Pána sme vstúpili do Veľkého týždňa. Je už zvykom, že v tento deň sa koná slávnostná procesia. Ide o spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema.

Na Kvetnú nedeľu sme sa zhromaždili o 9:00 hod. pred starým kostolom sv. Štefana. V túto nedeľu sa požehnávajú palmové či olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka, tie sa potom spália na popolec, ktorý bude použitý pri obradoch Popolcovej stredy budúceho roku. Takže na stolíku pred kostolom boli položené ratolesti (bahniatka). Veriaci svoje ratolesti držali v rukách.  Pán farár na úvod prítomných veriacich povzbudil, aby sa aktívne a povedome zúčastnili na slávností tohto dňa. Prihovoril sa im týmito slovami:  ,,Drahí bratia a sestry, od začiatku pôstneho obdobia sme sa duchovne očisťovali pokáním a skutkami kresťanskej lásky. Dnes sa schádzame, aby sme spolu s celou Cirkvou začali sláviť veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista. Kristus Pán toto tajomstvo uskutočnil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním; preto prišiel do svojho mesta Jeruzalema. S vierou a nábožnosťou oslávme teda spomienku na jeho spásonosný vstup do Jeruzalema. Sprevádzajme Pána, aby sme mali účasť na jeho slávnom zmŕtvychvstaní a večnom živote, ktorý dosiahneme, keď s pomocou jeho milosti budeme spolu s ním trpieť.“ Po týchto slovách požehnal a pokropil ratolesti svätenou vodou. Potom bolo čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša (21, 1 – 11). Duchovný otec Stanislav pred samotnou procesiou povedal:  ,,Bratia a sestry, ako kedysi zástupy v Jeruzaleme, tak aj my dnes volajme Ježišovi na slávu. Poďme v pokoji!“ Nasledovala slávnostná procesia do farského kostola, kde bola svätá omša počas ktorej odzneli spievané pašie.

Fotky z Kvetnej nedele nájdete v našej fotogalérii.