Prvou adventnou nedeľou začal nový liturgický rok

Advent je prvým obdobím liturgického roka.

Toto obdobie pre veriacich je duchovnou prípravou pred Vianocami.

Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod.


POŽEHNANIE VENCOV

Je už zvykom, že na začiatku svätých omší na Prvú adventnú nedeľu sú požehnané adventné vence a sviece, ktoré si veriaci prinášajú do chrámu a položia pred oltár. Duchovný otec Stanislav po požehnaní a pokropení svätenou vodou zapálil prvú sviecu na adventnom venci, ktorý máme vo farskom kostole.

FOTO: Požehnanie adventných vencov


ADVENTNÝ VENIEC

Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti.

Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

Z histórie: 
Začiatkom 19. storočia, v roku 1808 sa narodil v Hamburgu Johann Henrich Wichern. Bol najstarším synom a mal ešte 7 súrodencov. Neskôr sa stal vychovávateľom a študoval teológiu, aby sa mohol stať evanjelickým pastorom. Johann H. Wichern potom pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. V túžbe postarať sa o chudobných ľudí, sa rozhodol zriadiť predovšetkým pre chudobné a opustené deti útulok. Neskôr sa mu vďaka milodarom a tvrdej práci podarilo jeho plán zrealizovať. Dom nazval Drsný dom, v ktorom opustené deti pod jeho opaterou boli nielen ubytované, ale sa aj priúčali remeslu. Na základe neustálych otázok týchto detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami – 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele.


RORÁTY

Rorátne sväté omše v Advente začínajú ešte pred svitaním a pripomínajú, že pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). V našej farnosti sú roráty v utorky a vo štvrtky o 5:45 hod.

Názov roráty pochádza z latinskej adventnej piesne: „Rorate coeli de super …“ („Roste nebesia z výsosti …“).

Adventné obdobie končí 24. decembra.