Slávenie Veľkonočného trojdnia v našej farnosti

Večernou svätou omšou na pamiatku Pánovej večere sme začali sláviť Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania. Jeho stredom je Veľkonočná vigília a končí vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.

Zelený štvrtok

Svätá omša v našom farskom kostole začala večer o 18:00 hod. Hlavným celebrantom bol náš pán farár, ktorý v úvode svätej omše vyjadril svoju radosť, že v Jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je aj patrónkou našej farnosti, budeme prežívať slávenie Veľkonočného trojdnia spoločne aj s ďalšími dvoma kňazmi. Teda svätú omšu koncelebrovali Dp. Andrej Fogáš, kňaz na dôchodku v DKD vo Veľkom Šariši a páter Patrik Kovaľ zo Spoločnosti Ježišovej (jezuita), ktorý sa veriacim prihováral počas troch dní. Aj na Zelený štvrtok v homílii.

Pri svätej omši na Zelený štvrtok sme si pripomenuli: ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie kňazstva a Pánov príkaz lásky. Práve v tento deň pri svätej omši bol aj u nás obrad umývania nôh. Duchovný otec Stanislav umyl nohy dvanástim birmovancom.

Na záver sa prenášala Oltárna sviatosť a zaspievali sme Tantum ergo.

Veľký piatok

Ráno o 9:00 hod. sme sa zišli pri kríži pred farským kostolom. Práve tam sme začali sa modliť Pobožnosť krížovej cesty. Jednotlivé zastavenia boli na ul. Lesnej a Jarkovej.

Veľkým piatkom začína Novéna pred sviatkom Božieho milosrdenstva. Aj v našej farnosti sa ju chceme spoločne modliť. V prvý deň (na Veľký piatok) sme sa modlili vzadu v kostole, kde bola uschovaná Oltárna sviatosť. Korunku sa prišli predmodlievať aj tie deti, ktoré zvyknú prichádzať každú nedeľu do kostola na modlitbu v Hodine milosrdenstva.

Popoludní o 15:00 hod. začali Obrady Veľkého piatku. V tento deň sa neslúži svätá omša. Obrady začali tzv. prostráciou. Kňazi a miništranti si ľahli pred oltárom tvárou k zemi. Potom nasledovala modlitba a bohoslužba slova, počas ktorej odzneli spievané pašie (podľa Jána). V krátkom príhovore páter Patrik vyzval prítomných k tichu (silenciu) a rozjímaniu. Poslednou časťou bohoslužby slova bola slávnostná modlitba veriacich. Je dlhšia a pochádza od prvých kresťanov. V nej Cirkev kladie pod Kristov kríž svoje najnaliehavejšie potreby. Prednášal ich náš pán farár. Najprv oznámil úmysel, na ktorý sme sa mali  modliť, a potom prednesol samotnú modlitbu. Pán kantor počas spoločnej modlitby veriacich nás vyzýval  „Kľaknime si“ a „Vstaňte“. Potom nasledovala druhá časť bohoslužby – poklona svätému krížu. Pretože Na Veľký piatok si osobitne pripomíname Kristovu vykupiteľskú smrť na dreve kríža, preukazujeme mu zvláštnu úctu. Pán farár stojac pred oltárom postupne odhaľoval kríž, vyzdvihol ho a trikrát zaspieval: „Hľa drevo kríža.“ Odpoveď znela: „Poďme, pokloňme sa.“  Po každej odpovedi sme si pokľakli a na chvíľu zotrvali v tichej adorácii. Následne si kríž uctili bozkom traja prítomní kňazi, miništranti, deti, birmovanci a kurátori. Ostatní mohli po Obradoch. Treťou časťou bolo sväté prijímanie. Po popoludňajších obradoch bola vyložená Oltárna sviatosť k adorácii pri Božom hrobe – celú noc až do Veľkonočnej vigílie. Pripravil sa rozpis rodín na adoráciu. Ako je už u nás zvykom, tak Boží hrob strážili po celý čas vždy dvaja dobrovoľní hasiči.

Biela sobota

Ráno o 8:00 hod. sme sa niektorí s naším duchovným otcom Stanislavom pomodlili Posvätné čítanie a Ranné chvály. Večer v druhý deň Novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva sme sa v kostole modlili. Veľkonočná vigília má byť až po západe slnka. Tento rok v našej farnosti začala o 20:00 hod. pri požiarnej zbrojnici, kde sa mal začať obrad svetla pri pripravenom ohni. Asi hodinu a pol pred samotným začiatkom Veľkonočnej vigílie sa spustila veľká búrka a padali aj krúpy. Dobrovoľní hasiči však začiatok vigílie pred svojou zbrojnicou včas pripravili. Obrady začali liturgiou svetla. Pán farár požehnal oheň a veľkonočnú sviecu – paškál, ktorá symbolizuje Pána Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych. Svieca je označená číslicami tohto kalendárneho roka a prvým a posledným písmenom gréckej abecedy – alfa a omega, ktoré symbolizujú, že Kristus je počiatok i koniec všetkého. Kňaz vložil do sviece aj hrudky tymianu na pamiatku oslávených Kristových rán. Napokon sviecu zapálil od požehnaného ohňa. V sprievode sme potom išli do tmavého kostola. Aj ostatní si mohli odpáliť sviečky. Na každé zvolanie „Kristus, svetlo sveta“ znela odpoveď „Bohu vďaka.“ V kostole zaznel veľkonočný chválospev, ktorý zaspieval pán farár. Po ňom povedal tieto slová: „Drahí bratia a sestry, po slávnostnom úvode veľkonočnej vigílie teraz pozorne počúvajme Božie slovo. Uvažujme, ako Boh ochraňoval svoj ľud v minulosti a ako napokon poslal svojho Syna ako Vykupiteľa. Modlime sa, aby Boh dovŕšil v nás dielo vykúpenia, ktoré Kristus uskutočni svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.“  Po týchto slovách nasledovali sedem čítaní zo Starého zákona. Chrám sa po poslednom čítaní, žalme a modlitbe sa opäť rozjasal veľkonočnou radosťou. Kňaz zaspieval slávnostné Glória a opäť zazneli radostné tóny organu i mohutný hlahol zvonov, ktoré od zeleného štvrtka mlčali. Po čítaní z Nového zákona, slávnostnom Aleluja a čítaní zo svätého evanjelia bola homília. Opäť nás povzbudil páter Patrik, jezuita z Prešova, ktorý povedal, že hľadať v hrobe Ježiša nemusíme, pretože On je živý. A keby On nevstal z mŕtvych, tak by tu dnes nestál. Po homílii si veriaci od miništrantov opäť zapálili sviece, pretože nasledovalo obnovenie krstných sľubov. Verejne sme sa zriekli hriechu, vyznali svoju vieru, a tak duchovne obnovili svoj krst. V závere krstného obradu nás kňaz pokropil krstnou vodou,ktorú pred obnovou krstných sľubov aj požehnal. Po svätom prijímaní  nasledovala procesia po Veľkonočnej vigílii.

Veľkonočná nedeľa

Ráno o 8:00 hod. bolo požehnanie veľkonočných jedál v kostole. Slávnostná svätá omša bola o 10:30 a popoludní o 15:00 hod. sme mali Hodinu milosrdenstva a modlili sme sa aj Novénu pred sviatkom Božieho milosrdenstva. Veľkonočné trojdnie sa končí Vešperami na Veľkonočnú nedeľu. Po eucharistickom požehnaní sme mali v kostole aj spievané Vešpery.

Veľkonočné obdobie trvá 50 dní.

Pán farár vyslovil poďakovanie všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do slávenia Veľkonočného trojdnia (kňazom Andrejovi a Patrikovi, miništrantom, kostolníkovi, kurátorom, kantorom a spevákom). Spevácky zbor zaspieval nielen po slovensky, ale aj latinsky.

Fotky z Veľkonočného trojdnia nájdete vo fotogalérii.