Spomienka na všetkých verných zosnulých

2. novembra sme pamätali na zomrelých veriacich.

V tento deň (2. 11. 2017) prvá svätá omša bola v starobylom chráme sv. prvého mučeníka a diakona Štefana. Obetovaná bola za zomrelých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti. Duchovný otec Stanislav, ktorý je v úrade farára v Záhradnom od 1. júla 2013, celebroval túto svätú omšu za svojich predchodcov a povzbudil veriacich k modlitbe za týchto kňazov. Veď im určite išlo o spásu duší, ktoré im boli zverené.

Popoludní o 15:00 hod. bola pobožnosť na cintoríne, kde sa veriaci modlili za zomrelých. Duchovný otec sa osobitne pomodlil aj pri hrobe zosnulého kňaza Štefana (1831 – 1857), ktorý zomrel veľmi mladý. V tomto roku je 160. výročie od jeho smrti.

Večer o 17:00 hod. bola vyložená Oltárna sviatosť k adorácii vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie. Veriaci sa modlili posvätný ruženec – tajomstvá svetla a v závere adorácie sa duchovný otec pomodlil týmito slovami: Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si povolal do života každého človeka. S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Chceme si spomenúť aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou umelého potratu ešte skôr, ako sa mohli narodiť. Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí a pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo. Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života. Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte. Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse a vznešenosti ľudského života, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“. Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby svojím milosrdným pohľadom zhliadol na všetkých, za ktorých prosíme v tejto modlitbe. Amen.  

Po eucharistickom požehnaní nasledovala druhá svätá omša. Pán farár ju obetoval za všetkých zosnulých.

Po svätej omši sme sa pomodlili litánie za ukončenie potratov a zapálili sviečku za nenarodené deti. Týmto sme sa chceli zapojiť  do 15. ročníka celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorej cieľom je pripomenúť si deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.