Spomienka na Všetkých zosnulých veriacich

Pobožnosti za zosnulých v Záhradnom sa uskutočnili na cintoríne a aj v starobylom chráme sv. Štefana.

Pobožnosť na cintoríne

1. november – prikázaná slávnosť Všetkých svätých

V dňoch okolo 1. novembra prichádzajú viacej ľudí na cintoríny, aby sa modlili za svojich drahých zosnulých.

Na miestnom cintoríne v Záhradnom sa uskutočnila pobožnosť za zosnulých už na slávnosť Všetkých svätých, keďže je dňom pracovného pokoja a očakáva sa väčšia účasť na pobožnosti. Pobožnosť pozostávala z čítania, žalmu, evanjelia a príhovoru nášho duchovného otca Stanislava, ktorý viedol pobožnosť. Hroby boli pokropené požehnanou vodou a incenzované. Nasledovali prosby, litánie k všetkým svätým a modlitby za zosnulých príbuzných, priateľov, dobrodincov, kňazov pochovaných na cintoríne a nakoniec za všetkých zosnulých. Pán farár na záver prítomným veriacim udelil požehnanie.

Na cintoríne v Záhradnom sú pochovaní aj dvaja kňazi – rímskokatolícky kňaz Štefan Hudaček, ktorý sa narodil v roku 1831 a zomrel v roku 1857 a gréckokatolícky kňaz Ján Smolnický, ktorý sa narodil v roku 1938 a zomrel v roku 2021.


Pobožnosť v starobylom chráme sv. Štefana

2. november – Spomienka na Všetkých zosnulých veriacich

Pobožnosť za zosnulých bola aj v starobylom chráme sv. Štefana, prvého mučeníka.

Podľa apoštolskej konštitúcie pápeža Benedikta XV. Incruentum Altaris môže 2. novembra každý kňaz celebrovať tri sväté omše. Jednu z nich môže na svoj vlastný úmysel za zosnulých, druhú za všetkých zosnulých a tretiu na úmysel Svätého Otca.

Aj tento rok sme v Záhradnom mali tri sväté omše, z toho jedna (popoludňajšia) bola v spomínanom kostole, kde sme sa modlili za všetkých zosnulých.

Po večernej svätej omši sme aj tento rok zapálili sviečku a modlili sa za nenarodené deti.


Dušičková oktáva

Úplné odpustky, ktoré možno získať jedine pre duše v očistci, sa udeľujú veriacemu, ktorý:

– v jednotlivých dňoch od 1. novembra do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a nábožne sa pomodlí za zomrelých, hoci iba v mysli;

– v deň, keď sa slávi Spomienka na všetkých zosnulých veriacich, nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha).

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.