Súhrn: Vianočné obdobie

Vianočné obdobie je najkrajším obdobím v roku a počas neho sme mali bohatý duchovný program v našej farnosti.

V tomto článku si zhrňme jednotlivé dni. V závere článku nájdete odkazy na fotky z jednotlivých dní. 🙂

Ešte pred začiatkom samotného slávenia Vianoc, požehnané boli betlehemy, ktoré si veriaci doniesli na požehnanie. Adventné obdobie sa končí 24. decembra. Popoludní na Štedrý deň začína slávnosť (vigília) Narodenia Pána.

24. december – Štedrý deň

V tento deň (už tradične) si z kostola mohli veriaci odpáliť svetlo z Betlehema, ktoré na Slovensko priniesli skauti.

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme (Palestína), odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Vianoce sa u skautov jednoznačne spájajú aj s tradíciou roznášania Svetla z Betlehemu. Viac TU.

O 18:00 hod. zvonenie vo farskom kostole pripomenul čas, kedy sme zasadali v našich rodinách k Štedrovečernému stolu.

25. december – Narodenie Pána

Polnočná svätá omša v noci – anjelská

Na Vianoce o polnoci sa naši veriaci zhromaždili vo farskom kostole na svätej omši. Pán farár sa počas nej prihovoril veriacim a pripomenul, že zo všetkých detí, ktoré na tomto svete sa narodili je Pán Ježiš najvýnimočnejším Dieťaťom. Na záver nechýbala pieseň Tichá noc, svätá noc.

Svätá omša na úsvite – pastierska

Druhou svätou omšou v tomto slávnostnom dni bola tzv. pastierska, pretože evanjelium bolo o pastieroch.

Slávnostná svätá omša

O 10:30 hod. nechýbal slávnostný vstup, kadidlo, mužský spevácky zbor, prinášanie obetných darov a radostné prežívanie Narodenia Pána. V závere nasledovala krátka jasličková pobožnosť, vyslanie a požehnanie koledníkov Dobrej noviny. Koledníci počas krátkeho programu prítomným veriacim zavinšovali a zaspievali koledy.

Urbi et Orbi

Svätý Otec František napoludnie predniesol posolstvo a udelil požehnanie s možnosťou získania úplných odpustkov.

Videozáznam:

Koledovanie

Po pandémii sme sa vrátili k zaužívanému koledovaniu od domu k domu, ktoré bolo spojené aj so zbierkou. Koledníci Dobrej noviny koledovali pre chudobných v Afrike a muži pre potreby farnosti. Video: Koledovanie mužov.

Deti sa už od novembra na fare pripravovali na koledovanie a boli rozdelené do štyroch skupiniek. Prípravné stretnutia boli na fare.

Koledníci Dobrej noviny vyzbierali 1830 € a muži 3190 €. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!

26. december – Odpustová slávnosť sv. Štefana

V pondelok 26. decembra 2022 sa v našom starobylom chráme sv. Štefana, prvého mučeníka, uskutočnila slávnostná svätá omša pri príležitosti odpustovej slávnosti. Kostol sv. Štefana v Záhradnom zaplnili veriaci našej farnosti a spolu s duchovným otcom Stanislavom si uctili patróna, ktorého si naši predkovia vybrali, aby za nás orodoval.

27. december – Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu 

V utorok 27. decembra 2022 na sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu, doniesli veriaci svoje víno na požehnanie. Podľa tradície sv. Ján požehnal a vypil otrávené víno od nepriateľov a nič sa mu nestalo.
„Pi lásku svätého Jána.“ Týmito slovami sa podávalo už pripravené víno po večernej svätej omši v rámci agapé. Pre tých, čo víno nepili, pripravený bol aj čaj.

28. december – Sviatok sv. Neviniatok

V stredu 28. decembra 2022 na sviatok sv. Neviniatok dostali osobitné požehnanie prítomné deti v našom farskom kostole pri jasličkách od nášho duchovného otca Stanislava.

30. december – Sviatok svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

V piatok 30. decembra boli požehnané naše rodiny a manželia si podali ruky a obnovili manželské sľuby slovami: „Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili v jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj.“

31. december

V posledný deň r. 2022 bola svätá omša o 16:00 hod. V posledný deň roka sme ďakovali Bohu za všetky milosti a dobrodenia. Mysleli sme aj na nášho drahého zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý práve v tento deň zomrel vo Vatikáne. Duchovný otec pripomenul, že v roku 2022 bolo v našom farskom kostole 16 detí pokrstených (9 chlapcov, 7 dievčat), 17 prvoprijímajúcich, 6 párov si vyslúžilo sviatosť manželstva a 12 (4 muži, 8 žien) boli pochovaní na miestnom cintoríne. Nechýbala aj ekonomika farnosti za rok 2022. Po svätej omši nasledovala ďakovná pobožnosť. Počas nej sme sa modlili Rok korunuješ, Pane, svojou dobrotou a zaspievali sme aj Te Deum. 

V noci ½ hodiny pred  polnocou bola vyložená Oltárna sviatosť k adorácii.

1. január 2023 – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

V úvode novoročných svätých omší sme vzývali Ducha Svätého o pomoc pre rok 2023. Oktáva Narodenia Pána sa zakončuje slávnosťou Božej Matky, ktorú si uctievame ako Bohorodičku. Na nový rok sme sa zamýšľali nad Božím požehnaním. Pán farár v homílii povzbudil rodičov, aby žehnali svoje deti a v závere svätej omše sme prosili o Božie požehnanie pre ďalšie dni nášho života.
1. január je aj Svetovým dňom pokoja.

5. január – vigília slávnosti Zjavenia Pána

Už v predvečer slávnosti Zjavenia Pána sa v úvode svätej omše uskutočnil obrad požehnania vody, soli, kriedy a tymiánu. Túto trojkráľovú vodu si môžu veriaci vziať do svojich príbytkov.

Po večernej svätej omši bola požehnaná fara a v ďalších dňoch aj príbytky rodín našej farnosti. Rodiny, ktoré požiadali o požehnanie navštívil pán farár s asistenciou.

6. január – Slávnosť Zjavenia Pána

Ako je zvykom, tak v tento deň sa požehnávajú domy.

Kňaz sa v rodine modlí spolu s domácimi a pokropí príbytok požehnanou vodou. Na veraje dverí sa napíše požehnanou kriedou nový letopočet a písmená C+M+B, čo značí Christus Mansionem Benedicat. V preklade to znamená: Kristus nech žehná tento dom.

Sviatkom Krstu Krista Pána (v tomto roku 8. januára) sa končí vianočné obdobie.

Poďakovanie patrí všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do osláv Božieho narodenia. 


FOTKY:

Požehnanie betlehemov

Polnočná svätá omša

Slávnostná svätá omša na slávnosť Narodenia Pána

Koledovanie Dobrej noviny

Koledovanie mužov

Odpustová slávnosť v Kostole sv. Štefana

Požehnanie vína

Požehnanie detí

Požehnanie rodín

Ďakovná pobožnosť na konci roka

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Požehnanie trojkráľovej vody

Požehnanie domov