Veľkonočné trojdnie

Veriaci našej farnosti mohli spolu sláviť tohtoročné Veľkonočné trojdnie. Kvôli pandémii v rokoch 2020 a 2021 bolo Veľkonočné trojdnie iba za zatvorenými dverami kostola.


Štvrtok – 14. 4. 2022

Vo štvrtok Svätého týždňa sme si pripomenuli ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie kňazstva a Pánov príkaz lásky. Večernou svätou omšou sme začali sláviť Veľkonočné trojdnie. Pri svätej omši po homílii nasledoval obrad umývania nôh, ako prejav Kristovej lásky. Tento obrad vyjadruje Ježišovo pokorné gesto, ktoré vyhlasuje prvenstvo služby blížnemu, nie panovania. Na záver sa prenášala Oltárna sviatosť a zaspievali sme Ctíme túto sviatosť slávnu.


Piatok – 15. 4. 2022

V Piatok utrpenia Pána o 9:00 hod. sa veriaci zo Záhradného zišli pred farským kostolom, kde pán farár začal pobožnosť krížovej cesty. Jednotlivé zastavenia po Lesnej ulici sa modlili naši veriaci. Túto modlitbu sme obetovali za pokoj na Ukrajine a na celom svete a za utečencov. Pán farár na záver pobožnosti udelil požehnanie s relikviou SVÄTÉHO KRÍŽA, ktorú uchovávame v našom farskom kostole. Krížovú cestu utečencov, ktorú sme sa modlili, zostavil Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.

V tento deň sa neslúžila svätá omša. V našom farskom kostole sme sa začali modliť novénu pred sviatkom Božieho milosrdenstva. Obrady Piatka utrpenia Pána začali popoludní o 15:00 hod. V tom čase zomrel Pán Ježiš za nás! Keď nastala spomínaná hodina, kňaz si ľahol pred oltár tvárou k zemi a ostatní mlčky kľačali. Potom nasledovala modlitba a bohoslužba slova, počas ktorej odzneli pašie, ktoré zaspievali traja speváci. Poslednou časťou bohoslužby slova bola slávnostná modlitba veriacich. Druhou časťou bohoslužby bola poklona svätému krížu. Pripomenuli sme si Kristovu vykupiteľskú smrť na dreve kríža. Pán farár stojac pred oltárom postupne odhaľoval kríž, vyzdvihol ho a trikrát zaspieval: „Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta.“ Odpoveď znela: „Poďme, pokloňme sa.“ Po každej odpovedi sme si pokľakli a na chvíľu zotrvali v tichej adorácii. Následne si kríž uctili bozkom kňaz, miništranti a kurátori. Veriaci si môžu uctiť kríž pri Božom hrobe. Treťou časťou bolo sväté prijímanie. Po popoludňajších obradoch bola vyložená Oltárna sviatosť k adorácii pri Božom hrobe.

Večer mohli sme sledovať krížovú cestu z rímskeho Kolosea za účasti pápeža Františka.


Sobota – 16. 4. 2022

Od piatka prichádzali naši veriaci k Božiemu hrobu, aby adorovali pred Oltárnou sviatosťou v určenom čase podľa čísla domu. Boží hrob strážili dobrovoľní hasiči. Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, a na modlitbách a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie. Zbierka pri Božom hrobe je prejavom solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi.

Na Svätú sobotu sa pán farár, miništranti a prítomní veriaci modlili ranné chvály s posvätným čítaním. Adorovať pri Božom hrobe bolo možné do večernej vigílie, ktorá začala o 20:00 hod.

V tento deň si emeritný pápež Benedikt XVI. pripomenul 95 rokov života. Aj vtedy bola Biela sobota, keď sa narodil.

Slávenie Veľkonočnej vigílie vo Svätej noci začalo po západe slnka na farskom dvore. Obrad svetla bol pri pripravenom ohni. Teda prvou časťou vigílie bola liturgia svetla. Pán farár požehnal oheň a veľkonočnú sviecu – paškál, ktorá symbolizuje Pána Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych. Svieca je označená číslicami tohto kalendárneho roka a prvým a posledným písmenom gréckej abecedy – alfa a omega, ktoré symbolizujú, že Kristus je počiatok i koniec všetkého. Kňaz vložil do sviece aj hrudky tymianu na pamiatku oslávených Kristových rán. Napokon sviecu zapálil od požehnaného ohňa. V sprievode sme potom išli do tmavého kostola. Aj ostatní si mohli odpáliť sviečky. Na každé zvolanie „Svetlo Kristovo“ znela odpoveď „Bohu vďaka.“ V kostole zaznel veľkonočný chválospev, ktorý zaspieval spevák. Po slávnostnom úvode veľkonočnej vigílie sme počúvali sedem čítaní zo Starého zákona a žalmy. Po nich vždy nasledovala modlitba. Keď pán farár zaspieval slávnostné Glória, tak chrám sa rozjasal veľkonočnou radosťou. Opäť zazneli organ i zvony, ktoré od večera Zeleného štvrtka mlčali. Po epištole a slávnostnom Aleluja a čítaní zo svätého evanjelia bola homília. Po homílii nasledovalo svätenie krstnej vody a veriaci od miništrantov si zapálili sviece na obnovu krstných sľubov. Verejne sme sa zriekli hriechu, vyznali svoju vieru, a tak duchovne obnovili svoj krst. Potom duchovný otec Stanislav pokropil ľud vodou, ktorú požehnal. Ďalšou časťou bolo eucharistické slávenie. Na záver (po modlitbe po prijímaní) bola eucharistická procesia na oslavu Vzkrieseného Pána Ježiša.

Radujme sa, Pán Ježiš slávne vstal z mŕtvych! 


Nedeľa – 17. 4. 2022

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania je nedeľou všetkých nedieľ a najväčší kresťanský sviatok.

Vo veľkonočné ráno je už u nás dlhoročným zvykom, že sa požehnávajú veľkonočné jedlá.

O 9:00 a o 10:30 hod. boli slávnostné sväté omše. Počas nich sme prežívali (stále prežívame) radosť, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych! Sme Pánu Bohu vďační, že náš kostol bol zaplnený na obidvoch svätých omšiach.

URBI ET ORBI už tradične začína o 12:00 hod. Videozáznam TU.

Popoludní o 15:00 bola Hodina milosrdenstva a po eucharistickom požehnaní nasledovali Vešpery, ktorými sa končí Veľkonočné trojdnie.

Požehnané veľkonočné sviatky!


FOTOGALÉRIA

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2022:

Štvrtok Pánovej večere

Pobožnosť krížovej cesty po dedine

Obrady Piatka utrpenia Pána

Boží hrob

Veľkonočná vigília vo Svätej noci

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania