Veľkonočné trojdnie

hdr

Tohtoročnú Veľkú noc sme slávili v najpravdepodobnejšom dátume Pánovho zmŕtvychvstania.

Štvrtok – 6. 4. 2023

V tento významný deň sme si pripomenuli ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie kňazstva a Pánov príkaz lásky.

V katedrálnych chrámoch sa dopoludnia konali sväté omše. Počas nich boli posvätené oleje – krizma, olej katechumenov a olej chorých. Omša svätenia olejov bola dopoludnia v košickej katedrále, ktorú celebroval o. arcibiskup Mons. Bernard Bober. Na tomto slávení bolo prítomných mnoho kňazov – diecéznych a rehoľných, ale aj laikov. Viac TU.

Večernou svätou omšou sme začali sláviť Veľkonočné trojdnie. Duchovný otec Stanislav veriacim pripomenul, čo si pripomíname v tento deň a po homílii nasledoval obrad umývania nôh, ako prejav Kristovej lásky. Tento obrad vyjadruje Ježišovo pokorné gesto, ktoré vyhlasuje prvenstvo služby blížnemu, nie panovania. Na záver sa prenášala Oltárna sviatosť a zaspievali sme Ctíme túto sviatosť slávnu.

Piatok 7. 4. 2023

Aj v našej farnosti pripomenuli, ako Pán Ježiš veľmi trpel, niesol kríž, bol ukrižovaný a zomrel za nás!

Ráno sa veriaci s kňazom modlili posvätné čítanie a ranné chvály. Po nich nasledovala pobožnosť krížovej cesty po dedine. Jednotlivé zastavenia boli na ul. Lesnej a Jarkovej.

V tento deň sa neslúžila svätá omša ani v našom farskom chráme. Obrady Piatka utrpenia Pána začali popoludní o 15:00 hod. Kňaz si ľahol pred oltár tvárou k zemi a ostatní mlčky kľačali. Potom nasledovala modlitba a bohoslužba slova, počas ktorej odzneli pašie (podľa Jána), ktoré zaspievali traja speváci. Poslednou časťou bohoslužby slova bola slávnostná modlitba veriacich. Druhou časťou bohoslužby bola poklona svätému krížu. Pripomenuli sme si Kristovu vykupiteľskú smrť na dreve kríža. Pán farár stojac pred oltárom postupne odhaľoval kríž, vyzdvihol ho a trikrát zaspieval: „Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta.“ Odpoveď znela: „Poďme, pokloňme sa.“ Po každej odpovedi sme si pokľakli a na chvíľu zotrvali v tichej adorácii. Následne si kríž uctili bozkom kňaz, miništranti, kurátori, lektori a zástupcovia detí a birmovancov. Veriaci si stále môžu uctiť kríž pri Božom hrobe. Treťou časťou bolo sväté prijímanie. Po obradoch bola vyložená Oltárna sviatosť k adorácii pri Božom hrobe.

Pomodliť sa pri Božom hrobe bolo možné až do Veľkonočnej vigílie.

Večer sme doma mohli sledovať aj priamy prenos pobožnosti krížovej cesty z Kolosea. Záznam TU.

Sobota – 8. 4. 2023

Ráno sa veriaci opäť s kňazom modlili posvätné čítanie a ranné chvály.

Slávenie Veľkonočnej vigílie vo Svätej noci začalo po západe slnka pri požiarnej zbrojnici. Prvou časťou vigílie bola liturgia svetla. Pán farár požehnal oheň a veľkonočnú sviecu – paškál, ktorá symbolizuje Pána Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych. Svieca je označená číslicami tohto kalendárneho roka a prvým a posledným písmenom gréckej abecedy – alfa a omega, ktoré symbolizujú, že Kristus je počiatok i koniec všetkého. Kňaz vložil do sviece aj hrudky tymianu na pamiatku oslávených Kristových rán. Napokon sviecu zapálil od požehnaného ohňa. V sprievode sme potom išli do tmavého kostola. Aj ostatní si mohli odpáliť sviečky. Na každé zvolanie „Svetlo Kristovo“ znela odpoveď „Bohu vďaka.“ V kostole zaznel veľkonočný chválospev a po tomto slávnostnom úvode veľkonočnej vigílie sme počúvali sedem čítaní zo Starého zákona a žalmy. Po nich vždy nasledovala modlitba. Keď pán farár zaspieval slávnostné Glória, tak chrám sa rozjasal veľkonočnou radosťou. Opäť zazneli organ i zvony, ktoré od Štvrtka Pánovej večere mlčali. Po epištole a slávnostnom Aleluja a čítaní zo svätého evanjelia bola homília. Potom nasledovalo svätenie krstnej vody a veriaci od miništrantov si zapálili sviece na obnovu krstných sľubov. Verejne sme sa zriekli hriechu, vyznali svoju vieru, a tak duchovne obnovili svoj krst. Potom duchovný otec Stanislav pokropil ľud vodou, ktorú požehnal. Ďalšou časťou bolo eucharistické slávenie. Na záver (po modlitbe po prijímaní) bola eucharistická procesia na oslavu Vzkrieseného Pána Ježiša.

Nedeľa – 9. 4. 2023

Vo veľkonočné ráno je už u nás dlhoročným zvykom, že sa požehnávajú veľkonočné jedlá.

V najväčší kresťanský sa mnohí veriaci zišli v kostole na slávnostnej svätej omši.

O 12:00 hod. sme si mohli doma vypočuť posolstvo Svätého Otca Františka a prijať apoštolské požehnanie. Záznam Urbi et Orbi TU.

Popoludní (po modlitbe v Hodine milosrdenstva) slávnostnými vešperami sme zakončili slávenie veľkonočného trojdnia.


Fotky zo slávenia Veľkonočného trojdnia si budete môcť pozrieť vo fotogalérii na našej webstránke…