Veľkonočné trojdnie

V článku je súhrn toho najdôležitejšieho počas Veľkonočného trojdnia v Záhradnom.

Veľkonočné trojdnie umučenia a zmŕtvychvstania Pána sa začína večernou svätou omšou vo Štvrtok Pánovej večere, jeho stredom je je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Veľkonočnej nedele Pánovo zmŕtvychvstania.

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

Večernou svätou omšou sme začali sláviť Veľkonočné trojdnie. V tomto roku 28. marca 2024. Pripomenuli sme si ustanovenie Oltárnej sviatosti, ustanovenie kňazstva a Pánov príkaz lásky. Duchovný otec Stanislav vyjadril vďačnosť za peknú účasť v kostole, ktorý bol preplnený. Veriacim pripomenul, že Boh je živý! Po homílii nasledoval obrad umývania nôh, ako prejav Kristovej lásky. Tento obrad vyjadruje Ježišovo pokorné gesto, ktoré vyhlasuje prvenstvo služby blížnemu, nie panovania. Po vzore Svätého Otca Františka sa po prvýkrát v našej farnosti umývali nohy nielen mužom, ale aj ženám, starším a mladším. Potom nasledovala bohoslužba obety. Pán farár mal 27. marca narodeniny a preto sme mu v tento večer aj zablahoželali. Na záver sa prenášala Oltárna sviatosť a veriaci zaspievali pieseň Ctíme túto sviatosť slávnu.


PIATOK UTRPENIA PÁNA

V tento deň, keď „bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný Baránok“, Cirkev rozjíma o umučení a smrti svojho Pána a Ženícha a uctieva kríž, a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta. Veľký piatok je dňom pracovného pokoja a preto sa mnohí naši veriaci a aj veriaci z iných farností mohli spoločne modliť.

Ráno náš duchovný otec Stanislav viedol liturgiu hodín – posvätné čítanie a ranné chvály. Potom nasledovala pobožnosť krížovej cesty, ktorá začala vonku pred farským kostolom. Jednotlivé zastavenia boli okolo farského kostola a potom veriaci putovali smerom k starobylému chrámu sv. Štefana. Pobožnosť bola zakončená modlitbou pred relikviou Svätého kríža, ktorou pán farár prítomným udelil požehnanie. Vzácnu relikviu – kúsok z pravého Kristovho kríža uchovávame v našom farskom kostole.

Cirkev v tento deň podľa pradávnej tradície neslávi Eucharistiu; sväté prijímanie sa dáva jedine v slávení Pánovho utrpenia a smrti; chorým, ktorí sa nemôžu zúčastniť na tomto slávení, možno zaniesť sväté prijímanie v ktorúkoľvek hodinu dňa.

Obrady v našej farnosti začali popoludní o 15:00 hod. Kňaz si ľahol pred oltár tvárou k zemi a ostatní mlčky kľačali. Potom nasledovala modlitba a bohoslužba slova, počas ktorej odzneli pašie z evanjelia podľa Jána (Jn 18, 1 – 19, 42), ktoré zaspievali traja speváci a tento rok sa zapojil aj spevácky zbor. Pán farár v homílii povzbudil veriacich, aby Pánu Ježišovi poďakovali za jeho lásku. Poslednou časťou bohoslužby slova bola slávnostná modlitba veriacich. Potom nasledovala druhá časť slávenia – poklona krížu. Pripomenuli sme si Kristovu vykupiteľskú smrť na dreve kríža. Pán farár stojac pred oltárom postupne odhaľoval kríž, vyzdvihol ho a trikrát zaspieval: „Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta.“ Odpoveď znela: „Poďme, pokloňme sa.“ Po každej odpovedi sme si pokľakli a na chvíľu zotrvali v tichej adorácii. Následne si kríž uctili bozkom kňaz, miništranti, kurátori, kostolník a pár detí. Veriaci majú možnosť si uctiť kríž pri Božom hrobe. Treťou časťou bolo sväté prijímanie.

Podľa dávnej tradície sa po skončení liturgie Obradov utrpenia a smrti Pána prenáša Najsvätejšia sviatosť do „Božieho hrobu“. Pomodliť sa pri Božom hrobe bolo možné až do Veľkonočnej vigílie.

Večer mohli veriaci sledovať krížovú cestu z rímskeho Kolosea. Jednotlivé zastavenia pripravil Svätý Otec František. Záznam TU.


VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

Slávenie Veľkonočnej vigílie vo Svätej noci začalo po západe slnka pri požiarnej zbrojnici. Prvou časťou vigílie bola liturgia svetla. Pán farár pri požiarnej zbrojnici požehnal oheň a veľkonočnú sviecu – paškál, ktorá symbolizuje Pána Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych. Svieca je označená číslicami tohto kalendárneho roka a prvým a posledným písmenom gréckej abecedy – alfa a omega, ktoré symbolizujú, že Kristus je počiatok i koniec všetkého. Kňaz vložil do sviece aj hrudky tymianu na pamiatku oslávených Kristových rán. Napokon sviecu zapálil od požehnaného ohňa. V sprievode sme potom išli do tmavého kostola. Na každé zvolanie „Svetlo Kristovo“ znela odpoveď „Bohu vďaka.“ Po prvom zvolaní si sviečku odpálil pán farár, po druhom zvolaní si odpálili sviečky veriaci a po treťom zvolaní sa rozsvietil celý kostol. Potom zaznel veľkonočný chválospev a po tomto slávnostnom úvode veľkonočnej vigílie sme počúvali sedem čítaní zo Starého zákona. Po nich vždy speváci spievali žalmy a nasledovala modlitba. Keď pán farár zaspieval slávnostné Glória, tak chrám sa rozjasal veľkonočnou radosťou. Opäť zazneli organ i zvony, ktoré od Štvrtka Pánovej večere mlčali. Po epištole nasledovalo slávnostné Aleluja a čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Duchovný otec po homílii svätil krstnú vodu a obnovili sme si krstné sľuby. Verejne sme sa zriekli hriechu, vyznali svoju vieru, a tak duchovne obnovili svoj krst. Ďalšou časťou bolo eucharistické slávenie a na záver sa konala eucharistická procesia na oslavu Vzkrieseného Pána Ježiša.


VEĽONOČNÁ NEDEĽA

V našej farnosti je dlhoročným zvykom, že vo veľkonočné ráno sa požehnávajú veľkonočné jedlá. V noci zo soboty na nedeľu sa menil čas. 

V najväčší kresťanský sviatok sa mnohí veriaci zišli vo farskom kostole na slávnostnej svätej omši. Omšu na Veľkú noc treba sláviť čo najslávnostnejšie. Je vhodné namiesto úkonu kajúcnosti kropiť ľud vodou požehnanou na vigíliu. Evanjelium, ktoré sa číta na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania (Jn 20, 1- 9), ktorá sa nazýva „Nedeľou všetkých nedieľ“, približuje prvé reakcie žien a apoštolov na prázdny hrob Pána Ježiša.

O 12:00 hod. sme si mohli doma vypočuť posolstvo Svätého Otca Františka a prijať apoštolské požehnanie (Urbi et Orbi), ktoré je spojené so získaním úplných odpustkov. Záznam TU. 

Popoludní sa niekoľko veriacich zišlo v kostole, aby spolu s p. farárom sa pomodlili v Hodine milosrdenstva a slávnostnými spievanými vešperami zakončili slávenie Veľkonočného trojdnia.


Fotky z Veľkonočného trojdnia v Záhradnom: 

Štvrtok (28. 3. 2024)


Piatok (29. 3. 2024)


Sobota (30. 3. 2024)


Nedeľa (31. 3. 2024)