Sv. Gemma Galgani

ŽIVOTOPIS

* 12. marec 1878 Camigliano pri meste Lucca, Taliansko
† 11. apríl 1903 Lucca, Taliansko

Sv. Gemma Galgani sa narodila 12.marca 1878 v jednej talianskej dedinke pri meste Lucca. Jej matka Angela bola veľmi nábožná a svoje deti od malička vychovávala v náboženskom duchu. Gemmu to poznačilo na celý život, modlitbu si už v detskom veku veľmi obľúbila. Keď však mala sedem rokov, matka ochorela na tuberkulózu a zanedlho zomrela. Ako deväťročná Gemma pristúpila k prvému sv. prijímaniu. Navštevovala školu sestier sv. Zity, bola veľmi obľúbená medzi učiteľmi aj spolužiakmi. Bola tichšej povahy, ale stále mala na perách úsmev. Bola veľmi dobrou žiačkou, no dlhá choroba jej prekazila ďalšie štúdiá. Musela zostať pripútaná na lôžko a aj po vyliečení ostala veľmi zoslabnutá a nemohla sa vrátiť späť k štúdiu. Začala sa teda starať o domácnosť. Po čase, keď mala 19 rokov, jej zomrel otec. Zomrel úplne chudobný a čo po ňom zostalo, zhabali exekútori. Deti teda museli odísť k príbuzným. Gemma sa dostala k tete do Camaiore, no nevydržala tam dlho. Tetin život ju totiž odvádzal od Ježiša, teta bola až príliš spoločenská. Gemma ju požiadala, aby sa mohla vrátiť domov do Luccy. Vrátila sa do spustnutého domu. Tam však ochorela – zakrivila sa jej chrbtica, ochrnula na nohy, stratila sluch a vypadali jej vlasy. Nikto jej nevedel pomôcť. Až príhovor k ctihodnému Gabrielovi Possentimu pomohol a ona bola zázračne uzdravená. Z vďačnosti sa Gemma rozhodla vstúpiť do kláštora. No neprijali ju, aj napriek viacerým pokusom. Gemma si potom uvedomila, že Božia vôľa bude zrejme iná, a tak žila naďalej v rodičovskom dome.

8. júna 1899 dostala stigmy. Každý štvrtok večer potom upadala do extázy. Popritom sa rany obnovili. Krvácali zvyčajne do piatku poobedia alebo až do soboty rána. Potom sa zatvorili a na ich mieste zostali len biele jazvy. To sa opakovalo tri roky. Keď tento jav prestal, na miestach stigiem jej až do smrti zostali biele jazvy. Okrem toho bola aj mysticky bičovaná – na jej tele sa zjavovali rany, ktoré Ježiš dostal pri bičovaní. Trpela aj bolesti tŕňovej koruny, prežívala Kristovu agóniu, znášala ťarchu jeho kríža. Po čase sa zoznámila s istou rodinou Gianniniovcov. K nim potom chodievala častejšie na návštevy, až sa tam nakoniec úplne presťahovala. Mali jedenásť detí a Gemmu prijali ako svoju vlastnú. Tam zostala až do smrti.

Gemma veľmi trpela aj duchovne. Zažila priame útoky diabla. Ten ju často aj fyzicky napádal, zjavoval sa jej v príšerných podobách, trhal jej vlasy, hádzal ju o zem. Spočiatku sa veľmi bála, no neskôr, na príhovor ct. Gabriela Possentiho, dokázala odolať a neskôr sa už ani nebála. Na druhej strane často sa jej zjavoval jej anjel strážny, ktorého pokladala akoby za člena svojej rodiny. Často po ňom posielala listy alebo ústne odkazy pre svojho spovedníka pasionistu o. Germana do Ríma.

V januári roku 1903 dostala tuberkulózu. Začala veľmi rýchlo chradnúť, až vychudla na kosť a kožu. Popritom znášala aj duchovné utrpenia – znova útoky zlého ducha, ale aj duchovnú opustenosť, samotu. Všetko to však obetovala Bohu. Zanedlho, 11. apríla 1903, ticho zomrela s úsmevom na perách. Mala dvadsaťpäť rokov. Bol pri nej miestny farár. Za blahoslavenú bola vyhlásená v roku 1933 a za svätú 2. mája 1940. Je patrónkou v pokušení diabla a takisto patrónkou sirôt.

Zdroj: Životopisy svätých.

Liturgická spomienka je 11. apríla. 


MODLITBY

Štvrtková pobožnosť k sv. Gemme

Nech je utrpenie Ježiša Krista neustále v našich srdciach. Amen.

+ V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

Modlitba k Duchu Svätému

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. (Aleluja)

A obnovíš tvárnosť zeme. (Aleluja)

Modlime sa.

Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za odpustenie od sv. Gemmy Galgani

Môj drahý Bože, hľa, tu som pri tvojich nohách; neodožeň ma teraz, keď sa staviam pred teba ako hriešnica. V minulosti som ťa nesmierne urážala, môj Ježišu, ale už tomu tak nebude. Pred teba, Môj Bože, kladiem všetky svoje viny a hriechy. Už som si ich uvedomila a vidím, že si nezasluhujú odpustenie. Zhliadni však na vlastné utrpenie a pozri na cenu krvi, ktorá vyteká z tvojich žíl. Ó, môj Bože, privri v tejto chvíli oči pred nedostatkom mojich zásluh a otvor ich pred svojimi nekonečnými zásluhami, a keďže si rád zomrel za moje hriechy, odpusť mi ich všetky, aby som ich už viac necítila, pretože toto bremeno, drahý Ježišu, ma ťaží nadovšetko. Pomôž mi, môj Ježišu, pretože sa túžim stať svätou. Odstráň, znič a rozdrv všetko, čo nie je v zhode s tvojou vôľou, tiež ťa ale prosím Ježišu, osvieť ma, aby som mohla kráčať v tvojom svätom svetle.

Prípravná modlitba

Bože, Pane, pokorne padám pred tvojím nekonečným Majestátom. Zbožňujem ťa a obetujem tvojej sláve úctivé modlitby. Predkladám ich tu teraz z úcty k tvojej služobníčke sv. Gemme Galgani a prosím o jej príhovor.

Modlitba k svätej Gemme Galgani

Gemma, milovaná služobníčka Božia, svedectvo svetla a dcéra Kristovho utrpenia, prihováraj sa za Cirkev a za všetky duše v tomto čase, aby Kristovo svetlo prežiarilo tento svet, a aby nás tma nikdy neprekonala.

Oroduj, aby obeta Ježiša na kríži bola pre nás ochranou a prostriedkom nášho milostivého obrátenia. Buď našou záskankyňou a pomáhaj nám v našich každodenných skúškach a pokušeniach. Sprevádzaj nás po ceste svätosti a pokoja, aby sme sa v prítomnosti Boha radovali a vedeli ho poznávať v našich životoch.

Stráž a pomáhaj tým, ktorí pracujú v službe vykúpenia, a tým, ktorí sa im snažia pomáhať. Buď ich zástankyňou a orodovníčkou. Daj im istotu o svojej prítomnosti a modlitbách.

Najmä si však spomeň na tých, ktorí sú ďaleko od Boha. Modli sa za nich a za ich potreby, aby mohli spoznať Krista a jeho lásku. Daj, aby sa jedného dňa mohli tešiť z toho, že sú Božími deťmi a s oddanosťou mu mohli slúžiť celým svojím srdcom. Osobitne ťa prosím, aby si vyprosila od Boha milosť … (tu uveďte svoje úmysly).

Otče náš, Zdravas’ Mária, Sláva Otcu

Litánie k sv. Gemme

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý,  Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, Kráľovná panien, oroduj za nás!

Svätá Gemma, kvet utrpenia,

Svätá Gemma, veľká pasionistka,

Svätá Gemma, ozdobená krásnymi cnosťami,

Svätá Gemma, plná dobroty,

Svätá Gemma, príklad prvoprijímajúcich,

Svätá Gemma, úctivo prijímajúca Eucharistiu,

Svätá Gemma, zbožne milujúca Pannu Máriu,

Svätá Gemma, vytrvalo sa modliaca za hriešnikov,

Svätá Gemma, vyvolená obeť Ukrižovaného,

Svätá Gemma, poslušná anjelovi strážcovi,

Svätá Gemma, ustavične zjednotená s Ježišom,

Svätá Gemma, horlivá v láske k Pánovi,

Svätá Gemma, verná v duchovnej suchote,

Svätá Gemma, praktizujúca Božiu vôľu,

Svätá Gemma, súcitná s bolesťami Spasiteľa,

Svätá Gemma, zbožne prijímajúca sviatosti,

Svätá Gemma, úprimne sa kajajúca vo sviatosti zmierenia,

Svätá Gemma, láska Ježišovho srdca,

Svätá Gemma, hrdinská v utrpeniach,

Svätá Gemma, odovzdaná v chorobe,

Svätá Gemma, učiteľka svätosti života,

Svätá Gemma, zbožné dievča,

Svätá Gemma, príklad tichosti,

Svätá Gemma, nositeľka Ježišových rán,

Svätá Gemma, ochrankyňa lekárnikov,

Svätá Gemma, nápomocná mladým,

Svätá Gemma, príklad študujúcim,

Svätá Gemma, mimoriadna v svätosti,

Svätá Gemma, trpezlivá k svojim najbližším

Svätá Gemma, vopred odpúšťajúca urážky,

Svätá Gemma, dokonalá v poslušnosti,

Svätá Gemma, úplne zasvätená Pánovi

Svätá Gemma, hlboko pokorná,

Svätá Gemma, sprostredkovateľka mnohých darov,

Svätá Gemma, neustále konajúca dobré skutky,

Svätá Gemma, hrdinská v odvahe,

Svätá Gemma, žena hlbokej modlitby,

Svata Gemma, ľalia čistoty,

Svätá Gemma, panna nevinnosti,

Svätá Gemma, láskavá k úbohým a chudobným,

Svätá Gemma, anjelská deva,

Svätá Gemma, nádherná vôňa stúpajúca k nebesiam,

Svätá Gemma, nevesta ukrižovaného Kráľa,

Svätá Gemma, drahokam Ježiša a Márie.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy Sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás svätá Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Ó, Bože, ktorý si dal sv. Gemme, kvetine utrpenia, veľké cnosti, pomôž nám nasledovať jej  príklady čistoty, pokory a lásky, aby sme v zjednotení s ukrižovaným Ježišom a bolestnou Matkou, vošli vo večnosti do slávy vzkriesenia. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba zverenia sa sv. Gemme

Ó, najmilšia svätá Gemma, prosím ťa, aby si bola dnes a vždy našou patrónkou a osobitnou priateľkou. Pomáhaj nám v našich každodenných duchovných a materiálnych potrebách a nauč nás poznávať, milovať a slúžiť Pánovi, nášmu Bohu, celým srdcom. Sprevádzaj nás spolu s naším anjelom strážnym na všetkých cestách a láskavo nás doveď do neba. Spolu s Ježišom, Máriou a Jozefom nám pomôž v čase našej smrti a zanes našu prosbu pred Boží trón. Pre dôveru v Jeho veľké milosrdenstvo a umučenie Ježiša, tvojho ženícha, nám vypros spásu pre naše duše. Amen.

Ďakovná modlitba

Ó, pokorná panna, svätá Gemma, akou silou ťa Boh povýšil! Vzývajú ťa tí, ktorí trpia bolesťami a utrpeniami tohto slzavého údolia. Vzývaním tvojho mena sa denne dejú zázraky a dostávame veľké milosti. Nech je požehnaný náš milosrdný Boh za to, že ti dal takú moc prihovárať sa za nás! Sme vďační za tvoju nesmiernu láskavosť a sľubujeme ti, že budeme rozširovať oddanosť k tebe a napodobňovať tvoje cnosti, aby sme sa jedného dňa mohli k tebe pripojiť v raji a zjednotiť sa s tebou vo večnom hymne vďakyvzdania Trojjediného Boha.

Sláva Otcu … 3x

Sv. Gemma Galgani, oroduj za nás.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Zdroj: modlitba.sk


Novéna k sv. Gemme Galgani

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k tvojej služobnici sv. Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Najsúcitnejšia panna, sv. Gemma, počas svojho krátkeho života na zemi si nám dala najkrajší príklad anjelskej nevinnosti a serafínskej lásky. Bola si uznaná za hodnú nosiť na svojom tele znaky umučenia nášho Pána. Zmiluj sa nad nami, ktorí tak veľmi potrebujeme Božie milosrdenstvo a vďaka svojim zásluhám a príhovoru vypros nám osobitnú milosť, o ktorú teraz vrúcne žiadame: (vyslov prosbu)

Otče náš…, Zdravas, Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril svoju služobnicu Gemmu na obraz tvojho ukrižovaného Syna. Udeľ nám na jej príhovor milosti, o ktoré ťa pokorne prosíme, a skrze utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie tvojho Syna, zjednoť nás so sebou naveky. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

2. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Ó, hodná nevesta Božieho Baránka a verná panna, sv. Gemma, ty si si uchránila nevinnosť a jas panenstva. Dala si svetu žiarivý príklad čistoty a najvznešenejších cností. Zľutuj sa a zhliadni z nebeskej výsosti na nás, ktorí do teba vkladáme svoju dôveru, keď ťa prosíme o milosť, po ktorej tak vrúcne túžime: (vyslov prosbu).

Otče náš…, Zdravas’ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

3. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

O, najmilujúcejšia panna, sv. Gemma, z vrúcnej lásky k Ježišovi si nesmierne trpela za obrátenie hriešnikov, ktorí sú obeťami hriechu. Z lásky k Bohu si vrelo milovala iných. Nezabudni na nás, ktorí ešte zostávame tu na zemi a zhliadni s láskavosťou na nás, ktorí ťa prosíme v dôvere a nádeji, že na tvoj milujúci príhovor bude vyslyšaná naša prosba: (vyslov ju)

Otče náš…, Zdravas’ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

4. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Blažená sv. Gemma, ty si z Božej vôle zakúsila stratu oboch rodičov v mladom veku a pretrpela si nespočetné bolesti tela i ducha; nauč nás zriekať sa a trpieť z lásky k Bohu, aby sme tak i my mohli odčiniť svoje hriechy tu na zemi a stali sa viac hodnými nekonečného bohatstva zjednotenia sa s Bohom v nebi.
Otče náš…, Zdravas‘ Mária.., Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

5. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Ó, slávna sv. Gemma, celé roky si túžila nastúpiť na cestu rehoľného života. Boh si však želal niečo iné a po mnohých rokoch ti vyjavil, že sa tak nestane -, čím ti spôsobil hlboké sklamanie. Napriek tomu si prijala túto veľkú obetu a odovzdala si sa do Božej vôle. Nauč nás, drahá sv. Gemma, prijímať obety a utrpenia, ktoré Boh dopúšťa v našich životoch, zvlášť tie, ktoré sú veľmi proti našej vôli a našim túžbam.
Otče náš…, Zdravas‘ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

6. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme
teraz o jej príhovor. Milovaná Kristova perla, sv. Gemma, tvoje srdce horelo ohňom lásky k Bohu. Nauč nás milovať Boha celým srdcom, celou mysľou a celou dušou, a horlivo ho postaviť pred všetko ostatné, aby „tam, kde je náš poklad, bolo aj naše srdce“ (Mt 6, 21).

Otče náš…, Zdravas‘ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

7. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Ó, svätica Ježišovho utrpenia, sv. Gemma, ako duchovná obeta si sa vždy prihovárala za spásu hriešnikov. Vypros nám, prosíme, nielen milosť, o ktorú žiadame, ak je to Božia vôľa (vyslov prosbu), ale naliehavo
ťa žiadame, aby si nám vyprosila obrátenie a spásu našich duší -, aby sme raz mohli byť zjednotení s Ježišom, Máriou i s tebou po celú večnosť.

Otče náš…, Zdravas‘ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

8. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme teraz o jej príhovor.

Ó, najhorlivejšia sv. Gemma, toľkokrát si prelievala nespočetné slzy nad svojimi hriechmi. Neustále si konala pokánie a zadosťučinenie za ne. My sme tak náklonní, aby sme žili v pohodlí, vždy sa snažíme uspokojiť svoje zmysly a vyhnúť sa každému pokániu. Pomôž nám spoznať nekonečné utrpenie, ktoré Ježiš podstúpil za naše hriechy, a všetky bolesti, ktoré sme mu spôsobili. S mysľou zameranou na Ježišovo utrpenie vypros nám hlbokú ľútosť a túžbu, aby sme už nikdy nepáchali takéto hriechy.

Otče náš…, Zdravas’ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

9. DEŇ

Pane a Bože, pokorne padáme na tvár pred tvojím nekonečným majestátom a klaniame sa ti. Predkladáme ti svoje zbožné modlitby na tvoju slávu ako prejav úcty k svätej služobnici Gemme Galgani a prosíme
teraz o jej príhovor.

Ó, najľúbeznejšia sv. Gemma, prosíme ťa, aby si sa stala našou patrónkou a dôvernou priateľkou dnes i naveky. Pomáhaj nám v našich každodenných duchovných i materiálnych potrebách a nauč nás poznávať, milovať a slúžiť Pánovi, nášmu Bohu, z celého srdca. Sprevádzaj nás spolu s naším anjelom strážcom na všetkých našich cestách a s láskou nás priveď do neba. Pomáhaj nám v hodine našej smrti spolu s Ježišom, Máriou a Jozefom a prihováraj sa za nás u Boha. V dôvere vo veľké milosrdenstvo a utrpenie Ježiša, tvojho Ženícha, vypros nám spásu našich duší, a tiež milosť, o ktorú teraz pokorne žiadame: (vyslov prosbu)
Otče náš…, Zdravas´ Mária…, Sláva Otcu…

Oroduj za nás, sv. Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba: Ó, Bože, ty si pretvoril…

ZÁVER 
Svätá Gemma, opakuj stále Ježišovi, čo si mu tak často vravievala: „Chcem, aby boli všetci hriešnici zachránení; zachráň ich pre mňa, ó, Ježiš.“ Svätá Gemma, nedaj sa prosiť nadarmo a pomáhaj nám vo všetkých našich duchovných a telesných potrebách. Amen.

Zdroj: Svätá Gemma, Drahokam Cirkvi, Zaex.

Deviatnik ku sv. Gemme TU.


Modlitba svätej Gemmy

Ó, môj ukrižovaný Bože, zhliadni na mňa pri Tvojich nohách; neodháňaj ma, keď som pred Tebou ako hriešnica. V minulosti som Ťa nesmierne urážala, môj Ježiš, ale už to neurobím. 

Pred Teba, ó Pane, kladiem všetky svoje hriechy; rozjímala som o Tvojich utrpeniach a viem, aká veľká je cena Tvojej Predrahej Krvi, ktorá tečie z Tvojich žíl.

Ó, môj Bože, v tejto chvíli privri oči pred nedostatkom mojich zásluh, a keďže si rád zomrel za moje hriechy, odpusť mi ich všetky, aby som viac necítila bremeno mojich hriechov, lebo toto bremeno, Drahý Ježiš, ma ťaží nad každú mieru.

Pomôž mi, môj Ježiš, lebo túžim stať sa dobrá, nech to stojí čokoľvek; odstráň, znič, úplne vykoreň všetko, čo nájdeš vo mne proti Tvojej svätej vôli. Tiež Ťa prosím, Pane Ježišu, osvieť ma, aby som bola schopná kráčať v Tvojom svätom svetle. Amen.


Trojdňová pobožnosť ku cti sv. Gemmy na vyprosenie osobitnej milosti

1. deň
Najsúcitnejšia panna, svätá Gemma, počas tvojho krátkeho života na zemi si dala najkrajší príklad anjelskej nevinnosti a serafínskej lásky a bola si hodna nosiť na svojom tele znaky utrpenia nášho Pána. Zľutuj sa nad nami, ktorí tak veľmi potrebujeme Božie Milosrdenstvo, a pre svoje zásluhy a na tvoj príhovor nám vypros osobitnú milosť, o ktorú vrúcne žiadame.

Otče náš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

V. Oroduj za nás, svätá Gemma.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Ó, Bože, ktorý si pripodobnil svätú pannu Gemmu tvojmu Ukrižovanému Synovi, dopraj nám na jej príhovor, aby sme si ako Kristovi spolutrpitelia zaslúžili byť účastní i jeho slávy, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

2. deň
Ó, dôstojná snúbenica Božieho Baránka, ktorý pasie medzi ľaliami, ty si vždy zachovala nevinnosť a nádheru panenstva, dávajúc svetu žiarivý príklad najvznešenejších čností. Zhliadni milostivo z výšin neba na nás, ktorí ti dôverujeme, a vypros nám milosť, ktorú tak vrúcne žiadame.

Otče náš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

V. Oroduj za nás, svätá Gemma.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Ó, Bože, ktorý si pripodobnil svätú pannu Gemmu tvojmu Ukrižovanému Synovi, dopraj nám na jej príhovor, aby sme si ako Kristovi spolutrpitelia zaslúžili byť účastní i jeho slávy, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

3. deň
Ó, láskavá panna, sv. Gemma, hodna všetkého obdivu, počas tvojho života na tomto svete stala si sa v Božích očiach najvzácnejším drahokamom, žiariacim každou čnosťou. Zhliadni láskavo na nás, ktorí sa k tebe utiekame v pevnej nádeji, že prostredníctvom tvojho láskavého príhovoru túto milosť dosiahneme.

Otče náš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

V. Oroduj za nás, svätá Gemma.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Ó, Bože, ktorý si pripodobnil svätú pannu Gemmu tvojmu Ukrižovanému Synovi, dopraj nám na jej príhovor, aby sme si ako Kristovi spolutrpitelia zaslúžili byť účastní i jeho slávy, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.


Trojdňová pobožnosť ku cti sv. Gemmy za chorých a zoslabnutých

1. deň
Ó, neporušená obeť, sv. Gemma, tvoj život sa strávil v sladkom plameni lásky k Bohu a k blízkym. Vo svojom krehkom tele a citlivom srdci si trpela mučivé bolesti a trpké straty blízkych. Zľutuj sa nad všetkými, ktorí sa namáhajú pod krížom telesného utrpenia, nad všetkými, ktorí žialia nad svojimi chorými blízkymi. Dobrotivo vypros uzdravenie našich chorých a obráť náš smútok na radostnú vďačnosť voči tebe, lebo do teba vkladáme svoju dôveru.

Otče náš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

2. deň
Ó, nežná a veľkodušná sv. Gemma, tvoje srdce bolo tak hlboko pohnuté biedou tohto smrteľného života, že úbohí, chorí a hriešnici v tebe našli súcit a štedrosť a dôverovali v účinnosť tvojich modlitieb. Aj my dvíhame dôverčivé oči k tebe uprostred krížov, chorôb, pokušení života. Prihovor sa za nás pred Božím trónom za všetky naše duchovné a časné potreby, obzvlášť za prinavrátenie zdravia tým, čo sú okolo nás a ktorí nám sú drahí.

Otče náš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

3. deň
Ó, hrdinská milovníčka Ukrižovaného Ježiša, tvoj život bol predĺženým pokáním, ustavičnou a horiacou modlitbou, strávenou pod Krížom s našou Matkou Bolestivou. Teraz v nebi, keď sa tešíš z ovocia svojho svätého života, vypros milosť a útechu pre hriešne ľudstvo. Ponúkni svoje pokánie a modlitby Ježišovi a Márii a pošli útechu smútiacim, nádej zúfalým, zdravie chorým. Pamätaj na našich drahých na lôžkach bolesti. Prihovor sa za nich, aby získali zdravie, aby tak mohli slúžiť nášmu milujúcemu Spasiteľovi s novou horlivosťou a vernosťou.

Otče náš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.


Korunka k sv. Gemme TU.