Sv. Tomáš Akvinský

Carlo Crivelli: Tomáš Akvinský (15. stor.)

ŽIVOTOPIS

Jeden z najväčších učencov a mudrcov Cirkvi bol práve sv. Tomáš Akvinský. Narodil sa v roku 1226 na zámku Roccasecca d’Aquino pri Monte Cassine (dnešné Taliansko, Lazio). Bol tichej, ale veselej povahy. Ako päťročného ho otec dal do benediktínskeho opátstva na výchovu a vzdelávanie. Bol taký nadaný, že už ako desaťročný mohol ísť študovať na vysokú školu do Neapola. No rodičia to zatiaľ nedovolili a zobrali si ho domov. Tomáš sa usilovne učil, modlil, pomáhal chudobným. Stávalo sa, že vyprázdnil pre nich aj celú komoru. Ako štrnásťročný odišiel na univerzitu do Neapola. Tomáš aj tu bol veľmi horlivý. Zoznámil sa s rehoľou dominikánov a rozhodol sa, že do nej vstúpi. Rodičia mu v tom bránili. Chceli, aby sa stal radšej benediktínom a aby žil v blízkosti rodného zámku. V budúcnosti by sa snáď stal aj opátom. On však chcel zostať v žobravej reholi. Najbližší príbuzní ho všemožnými spôsobmi odhovárali. Dokonca ho aj fyzicky trápili. Potom jeho bratia najali aj nemravné dievča, aby ho zviedlo. Tomáš však odolal. S horiacim polenom z ohniska ju vyhnal preč. Dva roky bol uväznený svojou rodinou, až sa to dozvedel pápež Inocent IV. a cisár Fridrich II. Až na ich prehováranie pustili Tomáša, aj to takým spôsobom, aby bratia o tom nevedeli, len jeho matka. O rok nato Tomáš zložil slávnostné rehoľné sľuby.

Predstavení rehole ho potom poslali k sv. Albertovi Veľkému, ktorý vtedy pôsobil v Kolíne. Tomáš aj tam vynikal vo vzdelaní a bystrosti. Vynikal však aj svojou výškou (190 cm) a tučnotou. Keďže skoro stále mlčal, vyslúžil si prezývku „nemý vôl zo Sicílie“. Raz ho však učiteľ vyzval, aby vysvetlil nejaké nejasné miesto zo Sv. písma. Tomáš to urobil tak múdro, že sa všetci zadivili. Albert zvolal: „Vy nazývate Tomáša nemým volom, ale príde čas, keď sa on ozve takým mohutným hlasom, že ho počuje celý svet!“ Tak sa stalo, Tomáš patrí podnes k najslávnejším teológom všetkých čias.

Tomáš prednášal na univerzitách v Paríži, Neapole, Ríme, bol veľmi vyhľadávaný študentami, ale aj teológmi. Bol veľmi precízny a jasný v definíciách pojmov a jeho zásluhou Cirkev získala exaktné pomenovania mnohých vecí. Vychádzal z Aristotela. Napísal mnoho spisov. Najslávnejším sa stala Summa Theologiae (Súbor teológie). Okrem toho bol výborným kazateľom, zložil aj nádherné hymny ku cti Sviatosti Oltárnej, ktoré máme preložené aj v slovenčine (Ctime túto Sviatosť slávnu, Chváľ, Sione, Spasiteľa, Klaniam sa ti vrúcne). Popritom všetkom zostal veľmi pokorným a poníženým. Nikdy neprijal žiadne povýšenia, ktoré mu ponúkali jeho predstavení. V roku 1274 dostal pozvanie od pápeža Gregora X. na koncil, ktorý sa mal konať v Lyone. Tomáš, v tom čase chorý a slabý, sa poslušne vybral na cestu. No cestou tak vážne ochorel, že musel zostať v kláštore cisterciánov vo Fossanove pri Terracine. Tam aj 7. marca 1274 zomrel. Za svätého ho vyhlásil pápež Ján XXII. v roku 1323, pápež Pius V. ho vyhlásil v roku 1567 za učiteľa Cirkvi a pápež Lev XIII. ho vyhlásil za patróna všetkých katolíckych škôl. V Cirkvi sa mu vo všeobecnosti dáva titul „doctor angelicus“ (anjelský učiteľ).

Zdroj: Životopisy svätých.

Liturgická spomienka je 28. januára. 


MODLITBY

LITÁNIE K SV. TOMÁŠOVI AKVINSKÉMU

Pane, zmiluj sa                   Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa                   Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa                   Pane, zmiluj sa

Otec na nebesiach, Bože,   zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý Bože,                zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh,   zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária,                        oroduj za nás.

Slávna Matka Kráľa kráľov,

Svätý Tomáš,
Dieťa hodné Kráľovnej panien,
Tomáš najčistejší,

Tomáš najtrpezlivejší,
Zázrak vedy,
Mlčky výrečný,
Výčitka ctižiadostivým,
Milovník života s Kristom ukrytého v Bohu,

Voňavý kvet záhrady svätého Dominika,
Sláva bratov kazateľov,
Osvietený zhora,
Autorita Cirkvi,
Jedinečný v opise Bohočloveka,
Dokonalý v škole Kristovho kríža,
Vzor dokonalej poslušnosti,
Obdarený pravým duchom svätej chudoby.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj a nad nami, Pane.
Baránok Boží ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Čo mám pripravené v nebi a po čom túžim na zemi?

Aby si bol mojím Bohom a mojím údelom naveky.

Modlime sa: Bože, ktorý si určil, aby svätý Tomáš osvietil tvoju Cirkev, daj, aby sme na jeho príhovor mohli uskutočňovať, čo učil. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Zdroj: Kyrie Eleison — Two Hundred Litanies by Benjamin Francis Musser O.F.M., The Magnificat Press, 1944

Preklad: Sr. Františka Čačková OSF


KOLEKTA

Bože, ty si urobil svätého Tomáša veľkým v horlivosti o svätosť a v poznávaní posvätnej náuky; daj, prosíme, aby sme boli schopní pochopiť, čo učil, a napodobňovať, čo žil. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

Ranná prosba sv. Tomáša Akvinského pod krížom

Nech sa tak stane, Bože, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov!


Modlitba sv. Tomáša Akvinského pred svätým prijímáním

Nech sa tak stane!

Ďakovná modlitba sv. Tomáša Akvinského po svätom prijímaní k Bohu Otcovi