Sviatok Obetovania Pána

V piatok 2. februára 2024 sme si pripomenuli, ako Panna Mária a sv. Jozef obetovali Pána Ježiša v chráme.

Pred svätou omšou sa veriaci zhromaždili pri kríži pred kostolom, kde boli požehnané tzv. hromničné sviece. Potom sa uskutočnil slávnostný vstup do chrámu. Keďže bol aj prvý piatok v mesiaci, na záver bola krátka eucharistická pobožnosť.

2. februára je aj Deň zasväteného života, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu.

V evanjeliu tohto dňa sme počúvali, ako Simeon a Anna prišli do chrámu vedení Duchom Svätým, ktorý ich osvietil, aby v malom dieťati spoznali svojho Pána. A oni ho vyznali pred všetkými s veľkou radosťou.

Podkladom tohto sviatku je stáť z evanjelia podľa Lukáša: (2,22-39), kde sa hovorí: „Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „…všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi; a aby obetovali ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.“  Najprv sa teda hovorí o očisťovaní Ježišovej Matky a potom o obetovaní Pána Ježiša v chráme.

Donedávna, do Druhého vatikánskeho koncilu, sa tento sviatok slávil ako mariánsky sviatok, lebo sa vyzdvihovala prvá časť správy sv. Lukáša: Očisťovanie Panny Márie. Podľa novej liturgickej úpravy sviatkov sa dnešný sviatok zaradil medzi sviatky Pána, pretože sa kladie väčší dôraz na druhú časť správy sv. Lukáša: na obetovanie Pána.

Fotky: Požehnanie sviec a vstup do chrámu v Záhradnom

3. februára (deň po spomínanom sviatku) máme ľubovoľnú spomienku na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Pán farár v závere večernej svätej omše pán udelil svätoblažejské požehnanie hrdla.