Turíčnou vigíliou sme začali sláviť Turíce.

Turíčna vigília

V sobotu 18. mája 2024 o 20:00 hod. v našom farskom kostole začalo slávenie Omše na vigíliu v predĺženej forme, ktorá však nemá krstný ráz ako omša Veľkonočnej vigílie, ale ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu apoštolov, ktorí jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou, Ježišovou matkou, a očakávali Ducha Svätého.

Duchovný otec Stanislav pred počúvaním Božieho slova povedal: Milovaní bratia a sestry, začali sme turíčnu vigíliu, podľa príkladu apoštolov a učeníkov, ktorí vo večeradle zotrvávali s Ježišovou matkou Máriou na modlitbe a očakávali od Pána prisľúbeného Ducha Svätého, počúvajme teraz pokojným srdcom Božie slovo. Rozjímajme o tom, aké veľké veci urobil Pán svojmu ľudu a modlime sa, aby Duch Svätý, ktorého poslal Otec ako prvý dar veriacim, zavŕšil svoje dielo vo svete.

Po počúvaní šiestich čítaní (štyroch zo Starého zákona, epištole a evanjeliu) sa k veriacim prihovoril pán farár a pripomenul stredajší atentát (15. mája 2024) na predsedu vlády. V homílii zdôraznil, že veľmi potrebujeme Ducha Svätého. Potom nasledovalo nicejsko-carihradské vyznanie viery a spoločné modlitby veriacich. Pán kostolník zapálil sedem sviečok, ktoré nám symbolizuje sedem darov Ducha Svätého (dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne voči Bohu). Nasledovala svätá omša zvyčajným spôsobom – bohoslužbou obety.

V závere sa pán farár poďakoval prítomným za účasť, že dali prednosť Turíčnej vigílie pred sledovaním hokeja. Turíčnu vigíliu sme zakončili mariánskou antifónou.

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

V nedeľu 19. mája 2024 boli dve sväté omše. V úvode zaznel hymnus Veni Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý. Druhá svätá omša bola slávnostnou, ktorá bola obetovaná za ľud farnosti. Počas nej v úvode bola požehnaná voda, ktorou prítomní veriaci boli pokropení.

Popoludní o 15:00 bola v kostole Hodina milosrdenstva a slávnostné vešpery.

Posvätné obdobie päťdesiatich dní sa završuje práve touto nedeľou.

Turíce sú po Veľkej noci a Vianociach tretím najväčším sviatkom kresťanov.

Po skončení Veľkonočného obdobia sa veľkonočná svieca (paškál) s úctou uchováva pri krstiteľnici.

Svätodušný pondelok

V pondelok po slávnosti (nedeli)  Zoslania Ducha Svätého je zvykom sláviť Svätodušný pondelok. V posledných rokoch v Záhradnom máme prvú (rannú) svätú omšu O Duchu Svätom a druhá (večerná) svätá omša je zo spomienky Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorú zaviedol Svätý Otec František.

Týmto dňom začalo Cezročné obdobie.

Fotky: Turíce v Záhradnom