Správa z misiíNedeľa – 10. 9. 2017

(9. deň)

Ako ďalej po misiách? To sme si mohli vypočuť z úst pátra misionára Františka, ktorý bol hlavným celebrantom a kazateľom pri nedeľnej svätej omši.

Ako ďalej po misiách?

1. časť

2. časť

V závere bola zbierka na misie. Zároveň popri možnosti nejakej duchovnej literatúry, ktorú bolo možné si zakúpiť počas všetkých dní ľudových misií, si bolo možné kúpiť aj misijný kríž.

Popoludní o 15:00 hod. v čase, keď Pán Ježiš zomrel na dreve KRÍŽA, bola slávnostná svätá omša. Na začiatku bol požehnaný misijný KRÍŽ, ktorý bude pamätníkom na tieto milostivé dni. Zároveň pri uctení tohto KRÍŽA môžeme získavať úplné odpustky 2 krát v roku (10. septembra – deň požehnania KRÍŽA a 14. septembra – sviatok Povýšenia SVÄTÉHO KRÍŽA).

Po tomto požehnaní boli požehnané aj malé misijné kríže, ktoré si potom veriaci zobrali domov.

Kríž – to bola aj téma poslednej misijnej kázne.

Kríž

1. časť

2. časť

Po kázni sme si obnovili svoje krstné sľuby.

P. Peter Hertel, CSsR, na záver misií poďakoval p. farárovi, miništrantom, kurátorom, organistom, kostolníkovi a veriacim, ktorí prispeli na zdarný priebeh misií. Samozrejme, že poďakovanie patrilo aj Všemohúcemu Bohu. Spolu sme zaspievali Te Deum. Boli sme vyzvaní vzbudiť si úmysel získať úplné odpustky a pátri misionári udelili požehnanie misijným krížom.

Poďakovanie pátrom za všetkých veriacich farnosti Záhradné adresoval p. kurátor Ing. Rastislav Oravec. K nemu sa pridal aj náš p. farár. Potom už kurátori vyniesli kríž na svoje miesto…

Misijný KRÍŽ po Svätých misiách je už na svojom mieste.

Posted by Farnosť Záhradné on Sunday, September 10, 2017

Pri uctení tohto KRÍŽA môžeme získavať úplné odpustky 2 krát v roku (10. septembra – deň požehnania KRÍŽA a 14. septembra – sviatok Povýšenia SVÄTÉHO KRÍŽA).

Posted by Farnosť Záhradné on Sunday, September 10, 2017

(Celú slávnostnú svätú omšu v mp3 nájdete v kategórii zvukové záznamy, ktoré sú uložené na tejto stránke. Nájdete ich aj TU.)

Po svätej omši pátri misionári odišli, ale ŽIVÝ PÁN je tu s nami!

9. DEŇZáverečný deň ľudových misií.Ako ďalej po misiách? To sme si mohli vypočuť z úst pátra misionára Františka,…

Posted by Farnosť Záhradné on Monday, September 11, 2017Sobota – 9. 9. 2017

(8. deň)

Sobota – deň Matky Božej.

P. Peter pri rannej svätej omši mal misijnú kázeň o modlitbe. V úvode spomenul, že  v jednej knihe Exupéry prirovnáva ľudí modliacich sa k trom druhom vtákov. Hovorí, že niektorí sa podobajú na pštrosa, iní na sliepku a ďalší na orla.  Každý z nich má krídla, ale napr. pštros ich nikdy nepoužije a keď príde nebezpečenstvo, tak začne bežať (aj rýchlosťou 60 km/h) alebo ak je nepriateľ rýchlejší, tak strčí hlavu do piesku. Aj ľudia, hoci majú dar modlitby, tak ju nikdy nepoužívajú. Niektorí sa podobajú na sliepku. Tie aspoň používajú krídla v prípade nebezpečenstva (vyskočia na kurín), ale keď nebezpečenstvo pominie akoby zabúdajú, že majú krídla. Aj niektorí ľudia sa utiekajú k Bohu v ťažkostiach a nebezpečenstvách, ale keď toto pominie, tak zabúdajú na Pána Boha. A sú ľudia podobajúci sa na orloch. Orol letí. Aj ľudia podobajúci sa na orla sa utiekajú k Bohu zavčas ráno, aj cez deň (strelnými modlitbami) aj večer. Môžme sa zaradiť…

Kto sa modlí,ten sa spasí! A kto sa nemodlí, ten sa zatratí!

Modlitba 

1. časť

2. časť

Pred večernou svätou omšou bola novéna k Matke ustavičnej pomoci, predstavenie obrazu a požehnanie mariánskych predmetov.

P. František v úvode svätej omše vyzval k postoju vďaky, že máme Božiu Matku, aj k postoju odčinenia hriechov a povzbudil k prvým sobotám v mesiaci. Počas misijnej kázni hovoril o Panne Márii.

Panna Mária

1. časť

2. časť

3. časťPiatok – 8. 9. 2017

(7. deň)

Témou piatkovej misijnej kázne pri rannej svätej omši bolo Utrpenie.

Páter František pripomenul, že aj sv. Ján Pavol II. sa nehanbil ukázať v utrpení a všetko prijímal. Či nám Boh neukázal v závere jeho života aj hodnotu a cenu ľudského utrpenia? Páter povzbudil, že v utrpení nie si sám/ sama.

Utrpenie

94 ľudí prijalo sviatosť pomazania chorých v našom farskom kostole.

V závere svätej omše sa P. František poďakoval chorým za utrpenie, ktoré obetujú aj za kňazov.

Po svätej omši pátri misionári navštívili chorých po domoch.

Popoludní bola ešte možnosť sa vyspovedať (zvlášť pre mladých).

Pri večernej svätej omši P. Peter povedal, že máme dnes sviatok narodenia Božej Matky. Boh si ju vyvolil ako svätý chrám. Misijná kázeň bola o láske.

Láska

Pri tejto svätej omši si 62 manželských párov obnovilo svoje sľuby.

Večer v kostole ešte patril mladým. Prišli mladí spolupracovníci pátrov misionárov (z Rieky života), ktorí mali program v podobe pantomímy, svedectiev, piesní a modlitieb. P. Peter hovoril o povolaní a láske. Mladých povzbudil ísť a nebáť sa za tým k čomu Pán ich povoláva.

7. DEŇTémou piatkovej misijnej kázne pri rannej svätej omši bolo Utrpenie. Páter František pripomenul, že aj sv. Ján…

Posted by Farnosť Záhradné on Saturday, September 9, 2017Štvrtok – 7. 9. 2017

(6. deň)

Na liturgickú spomienku sv. košických mučeníkov celebroval svätú omšu P. František.

Misijná kázeň bola o viere.

Viera

1. časť

2. časť 

3. časť 

Počas dňa bolo možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Na svätú spoveď boli pozvaní zvlášť muži.

Pozvanie sme dostali aj na večernú eucharistickú slávnosť. Svätú omšu celebroval náš duchovný otec Stanislav. Cez misijnú kázeň P. Petra sme rozjímali o Eucharistii.

O Eucharistii

1. časť

2. časť

Pán Ježiš je s nami prítomný.

Po svätej omši bola vyložená Oltárna sviatosť. Odprosili sme PÁNA za hriechy a verejne vyznali, že veríme v JEHO prítomnosť. Na záver sme dostali eucharistické požehnanie.

„Bože, hoci si všemohúci, viac si nám dať nemohol, hoci si vševediaci, viac si nám dať nevedel, hoci si najbohatší, viac a lepšie si nám dať nevládal, keď si nám dal seba samého vo Sviatosti lásky.“ (sv. Augustín)

Posted by Farnosť Záhradné on Thursday, September 7, 2017

„Bože, hoci si všemohúci, viac si nám dať nemohol, hoci si vševediaci, viac si nám dať nevedel, hoci si najbohatší, viac a lepšie si nám dať nevládal, keď si nám dal seba samého vo Sviatosti lásky.“ 
(sv. Augustín)

6. DEŇPri rannej svätej omši na liturgickú spomienku sv. košických mučeníkov Marka, Melichara a Štefana sme počúvali o…

Posted by Farnosť Záhradné on Friday, September 8, 2017Streda – 6. 9. 2017

(5. deň)

Ráno sme si prišli do chrámu vypočuť misijnú kázeň pátra Petra, ktorý hovoril o Cirkvi (nie očami médii…). Uvedomili sme si, že sme Cirkev, ktorú založil Pán Ježiš.
Cirkev
1. časť
Po svätej omši pátri misionári vysluhovali sviatosť zmierenia (zvlášť ženám). Cez misie si veriaci zvyknú vykonať aj generálnu spoveď. V kostole sa spovedalo dlho, vďaka Bohu! 
Popoludní prišli do kostola deti, ktoré sa zapojili spevom/ ukazovačkami do slávenia svätej omše. Ani po svätej omši sa niektorým nechcelo ísť domov. Páter Peter ich naučil ďalšie ukazovačky.

Páter Peter naučil deti ukazovačky 🙂

Posted by Farnosť Záhradné on Wednesday, September 6, 2017

 

Večernú svätú omšu na sviatok posviacky našej katedrály v Košiciach celebroval P. František, ktorý mal misijnú kázeň na tému Ježiš – darca života. Pozvali sme Ježiša do svojho života, pretože bez neho je všetko zbytočné.

Ježiš – darca života

1. časť

2. časť

5. DEŇRáno sme si prišli do chrámu vypočuť misijnú kázeň pátra Petra, ktorý hovoril o Cirkvi (nie očami médii…)….

Posted by Farnosť Záhradné on Thursday, September 7, 2017Utorok – 5. 9. 2017

(4. deň)

P. František v utorok pri rannej svätej omši hovoril o svätej spovedi.

Spoveď

Pátri redemptoristi v tento deň navštívili miestnu základnú školu, kde mali evanjelizačný program pre žiakov. Deti boli pozvané aj na popoludňajšiu svätú omšu s príhovorom pre ne.

Sviatosť zmierenia začali pátri vysluhovať v dnešný deň. Deti mali vyhradený čas na svätú spoveď.

P. Peter počas večernej svätej omše hovoril o smrti a súde. Nechcel strašiť, ale pripomenúť pravdu…

Smrť a súd 

1. časť

2. časť

Je dôležité modliť sa za šťastnú hodinu našej smrti.

Po svätej omši sme si pozreli film o umučení a zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a v závere sme sa krátko pomodlili, aby Pán prišiel do nášho života. P. Peter udelil prítomným požehnanie a poprial dobrú noc. 

4. DEŇP. František v utorok pri rannej svätej omši hovoril o svätej spovedi. Pátri redemptoristi v tento deň navští…

Posted by Farnosť Záhradné on Tuesday, September 5, 2017Pondelok – 4. 9. 2017

(3. deň)

Začal nový školský rok 2017/ 2018. Prvá svätá omša v tento deň bola o Duchu Svätom. Na začiatku sme vzývali Ducha Svätého a prosili za tých, čo sa budú vzdelávať.

Svätú omšu celebroval náš pán farár Stanislav Ferčák a deťom sa prihovoril P. Peter Hertel, CSsR. Na svätej omši sa zúčastnili aj starosta obce, riaditeľ, učitelia a žiaci miestnej základnej školy.

Pred obedom bola aj svätá omša s tematickou kázňou o hriechu. P. František Romaňák, CSsR, prirovnal hriech k bahnu.

Hriech

Večer v preplnenom kostole sa veriacim prihovoril P. Peter, ktorý rozprával o obrátení – vrátení sa k Bohu. Aké dôležité je dať Boha na prvé miesto, lebo vtedy budeme naozaj šťastnými.

Obrátenie

Po svätej omši bol program pre mládež. Prišli mladí – spolupracovníci pátrov misionárov, ktorí porozprávali svedectvá zo svojho života. Prítomní mohli vidieť aj pantomímu o mladom Poliakovi, ktorý rád čítal a nachádzal inšpiráciu v knihách. Boh si ho raz našiel aj cez čítanie Písma Svätého. Na stretnutí nechýbala ani modlitba a spev.

3. DEŇZačal nový školský rok a prvá svätá omša v tento deň bola o Duchu Svätom. Vzývali sme Ducha Svätého a prosili za…

Posted by Farnosť Záhradné on Monday, September 4, 2017

Ďakujeme mladým za svedectvá pre mladých, za modlitbu a spev 🙂

Posted by Farnosť Záhradné on Monday, September 4, 2017Nedeľa – 3. 9. 2017

(2. deň)

Svätú omšu celebroval P. František Romaňák, CSsR. Na začiatku bolo pokropenie vodou. V homílii povzbudil veriacich, aby sme nezabúdali na večnosť.

Homília na 22. nedeľu v Cezročnom období:

V závere pozvali veriacich na popoludňajší program (15:00 hodina milosrdenstva, 15:30 katechéza pre ženy a o 17:30 katechéza pre mužov).

Popoludní o 15:00 začala modlitba v hodine milosrdenstva.

Hodina milosrdenstva

Po nej P. Peter mal katechézu pre ženy. Pripomenul im identitu ženy: Božia dcéra.

P. František mal neskôr katechézu pre mužov. Prirovnal naše 2 stĺpy v chráme. Jeden je duchovný otec vo farnosti a ten druhý je muž (manžel/ otec) vo svojej rodine.

2. DEŇV nedeľu 3. septembra (22. nedeľa v Cezročnom období) bola svätá omša v našom chráme, ktorú celebroval a v homí…

Posted by Farnosť Záhradné on Monday, September 4, 2017Sobota – 2. 9. 2017

(1. deň)

Večer o 18:00 hod. sme privítali pátrov redemptoristov, ktorí prišli do Záhradného, aby viedli ľudové misie, ktoré sú pre všetkých. Pátri redemptoristi položili na oltár Sväté Písmo a pred oltár obraz Matky Ustavičnej pomoci. Duchovný otec Stanislav ich privítal a P. Peter Hertel, CSsR, ktorý vedie náš misijný tím, predstavil misie. Potom sme zaspievali pieseň k Duchu Svätému a nasledovala svätá omša.

P. František Romaňák, CSsR, sa veriacim prihovoril v kázni:

V závere sme zaspievali pieseň k Matke, Ustavičnej pomoci.

Fotky nájdete vo fotogalérii na tejto farskej webstránke alebo na facebookovskej stránke našej farnosti. 🙂

1. DEŇV sobotu večer sme privítali pátrov redemptoristov, ktorí prišli do Záhradného, aby viedli ľudové misie, ktoré s…

Posted by Farnosť Záhradné on Sunday, September 3, 2017V sobotu 2. septembra začínajú Sväté misie v Záhradnom, ktoré budú trvať do 10. septembra 2017.

Program misií v Záhradnom:Od septembra začnú ľudové misie na mnohých miestach Slovenska. Pátri misionári prosia o modlitbu. Viac TU.Svätý Otec František pre Slovensko znovu potvrdil v službe misionára milosrdenstva niektorých rehoľných kňazov. Medzi nich patrí aj P. Peter Hertel, CSsR, ktorý bude viesť Sväté misie v Záhradnom. Viac TU.Od 24. augusta začne v kostole deviatnik a ruženec k Sedembolestnej, ktorý sa zvykneme modliť pred odpustovou slávnosťou. Tento rok (kvôli ľudovým misiám) začne skôr, aby sme sa ním pripravili nielen na odpustovú slávnosť, ale aj na blížiace sa misie.V stredu 16. augusta 2017 boli do schránok príbytkov v Záhradnom vložené plagáty – program misií.Pri svätých omšiach na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (14. a 15. augusta) odznela 2. predmisijná kázeň pred blížiacimi sa Svätými misiami. Téma: Podmienky dobrých misií.

Pár myšlienok:

„Pripravujeme sa na veľkú udalosť v našej farnosti, pripravujeme sa na ľudové misie. Hovorili sme, že to sám Boh vyhlasuje ústami misionárov svoju veľkú amnestiu. Sú to ľudové misie, to znamená misie pre všetkých, pre celý Boží ľud. Boh sa chce cez misie mimoriadne stretnúť so všetkými farníkmi. Každému má čosi vážne oznámiť.“

„Keď však majú misie každému priniesť úžitok, treba splniť určité podmienky: 1. Máme vypočuť to, čo nám Boh chce povedať… 2. Modlitba… 3. Sústredenie… 4. Apoštolát…“

„Ľudové misie, ktoré u nás začnú, môžu nám otvoriť oči na zmysel nášho života… Verím, že v sobotu 2. septembra pri zahájení misií budeme stáť pred misionármi s postojom ako hovorí Sväté Písmo o Kornéliovi a jeho blízkych:´Teraz teda my všetci stojíme pred tvárou Božou, aby sme vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán´(Sk 10, 33).“V nedeľu 6. augusta 2017 (na sviatok Premenenie Pána) bola 1. predmisijná kázeň v rámci prípravy na Sväté misie v Záhradnom. Téma: Božia amnestia.

Duchovný otec Stanislav okrem iného prečítal, že v čase misií posiela nám Boh zvláštnych vyslancov – misionárov, aby tu v jeho mene ohlásili amnestiu.

Z evanjelia vieme, že k Bohu možno prísť dvomi cestami:

a) Cestou nevinnosti – tak išla Božia Matka, sv. Jozef, sv. Ján, sv. Terezka, a mnoho iných.

b) Cestou pokánia – tak išiel sv. Peter, sv. Mária Magdaléna, Zachej, pravý lotor, sv. Augustín, obyvatelia Ninive a mnoho iných.

Z ďalších myšlienok:

„Keď nám Boh cez blížiace sa misie ponúka amnestiu, prijmime ju. Nevieme, či nám ju ponúkne vo chvíli smrti.“

„Misie – to je čas premodlený. Misionári, ktorých Boh pošle, sú pre túto prácu špeciálne pripravovaní a Cirkvou vyslaní. Sú to rehoľníci, redemptoristi, ktorých rehoľa už tretie storočie koná misie podľa vzoru zakladateľa sv. Alfonza.“

„Boh ti ponúka ďalšiu príležitosť: Misie, ktoré v našej farnosti začnú 2. septembra a budú trvať 8 dní. Neplánujte v týchto dňoch žiadne výlety, zábavy či iné podujatia. Je to jedinečná príležitosť zastaviť sa a počuť odpoveď na otázku: „Pane, čo mám robiť?“ Veď misie – to je skoro 30 príhovorov o podstatných otázkach života a viery, to sú piesne, slávnosti a mimoriadna blízkosť Boha.“1. augusta je liturgická spomienka na sv. zakladateľa redemptoristov. Sv. Alfonz de Liguori v roku 1775 členom Kongregácie napísal: „Moji drahí bratia, som si istý, že Ježiš Kristus sa pozerá na našu malú Kongregáciu s veľmi nežnou láskou. Naša Kongregácia je zrenicou jeho oka. Skúsenosť ukazuje, že nás považuje za hodných byť nástrojmi jeho slávy v mnohých krajinách. Jeho milosť sa rozlieva čoraz hojnejšie. Ja sa už toho nedožijem, lebo už dlho nebudem na tomto svete, ale som si úplne istý, že naše maličké stádo bude ďalej rásť. Nebudú nám pribúdať pocty a bohatstvo, ale pribudne a rozšíri sa Božia sláva. Vďaka našej práci budú iní muži a ženy lepšie poznať a milovať Ježiša Krista.“ 

Blížia sa Sväté misie v Záhradnom, ktoré budú viesť redemptoristi.V dňoch 6. – 11. júla 2017 sa uskutočnil 1. farský letný tábor pre deti na Sigorde, ktorý zorganizovala naša farnosť. Účastníci tábora sa počas týchto dní modlili aj za misie v Záhradnom. 🙂2. júna 2017 (tri mesiace pred začiatkom misií) sme boli vyzdvihnúť obrázky s modlitbou za Sväté misie v Záhradnom.

Túto modlitbu sa budeme (denne) spoločne modliť v kostole od Turíčnej nedele, až do začiatku Svätých misií.

Text modlitby:V nedeľu 28. mája 2017 skončili Sväté misie v Raslaviciach a Podhoranoch. Boli požehnané aj misijné kríže.

Misijný kríža a farský kostol sv. Alojza v Podhoranoch:V Raslaviciach sa konajú Sväté misie pod vedením P. Michala Zamkovského, CSsR.20. mája 2017 začali Sväté misie v Podhoranoch. V dňoch 20. – 28. mája 2017 budú Sväté misie vo farnosti Podhorany. Táto farnosť (aj spolu s našou farnosťou) patrí do rovnakého dekanátu. Do farnosti patria aj filiálky Chmeľovec a Šarišská Trstená. Misionársky tím P. Petra Hertela, CSsR, bude viesť aj tieto misie. Program TU.Misionári mávajú počas ľudových misií na svätých omšiach kázne na témy: hriech, obrátenie, spoveď, smrť a súd, Cirkev, Ježiš – darca života, viera, Eucharistia, utrpenie, láska, modlitba, Panna Mária     a kríž. Tieto témy budú aj v Záhradnom. Presný program Svätých misií v Záhradnom sa včas zverejní.Pár mesiacov pred Svätými misiami v našej farnosti sme zostavili niekoľko prosieb, ktoré vkladáme do spoločných modlitieb veriacich pri svätých omšiach.V piatok 7. apríla 2017 sme v našom farskom kostole obetovali pobožnosť krížovej cesty za našu farnosť, aj za dobrú prípravu na septembrové Sväté misie.29. marca 2017 na farskej stránke FB pribudla titulná fotka o misiách v Záhradnom.Od 25. marca do 2. apríla 2017 vo farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP sa uskutočnili ľudové misie pod vedením P. Michala Zamkovského, CSsR.

Niekoľko fotografií si môžete pozrieť TU.

Táto farnosť je známa aj tým, že (13. 11. 2016) Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, vyhlásil farský kostol Božieho milosrdenstva za diecéznu svätyňu.Misionársky tím redemptoristu P. Petra Hertela od 4. do 12. marca 2017 viedol MISIE vo farnosti Sereď.

TV LUX zverejnila reportáž z týchto misií. Viac TU.2. marca 2017 na farskej facebookovskej stránke bolo zverejnené video, ktoré sme natočili v januári (počas návštevy P. Petra).

Vo videu je vysvetlené, čo sú to MISIE. Je to vlastne duchovná obnova vo farnosti a cirkevné právo ich odporúča každých 10 rokov. Zároveň misionár, ktorý povedie ľudové misie v našej farnosti pozýva  k modlitbe za tieto Sväté misie.

Pozvánka: SVÄTÉ MISIE 2017

POZVÁNKA: SVÄTÉ MISIE 2017 __________________________Tím redemptoristu P. Petra Hertela povedie Sväté misie v našej farnosti, ktoré sa uskutočnia od 2. do 10. septembra 2017. P. Peter v januári navštívil Záhradné a vo videu vysvetľuje, čo sú to MISIE a pozýva k modlitbe za MISIE.

Posted by Farnosť Záhradné on Thursday, March 2, 20171. marca 2017 (na Popolcovú stredu) odzneli v spoločných modlitbách veriacich pri svätej omši aj tieto prosby:

Dobrý a milosrdný Bože, daj nám svoju milosť v začínajúcom svätom čase pôstu a počas prípravy na Sväté misie v našej farnosti, vzbuď v nás ducha vnútornej obnovy a návratu k tebe.

Dobrý a milosrdný Bože, prosíme ťa za členov ružencového spoločenstva, aby svojimi modlitbami prispeli k dobrej príprave na Sväté misie a mali radosť z účasti na živote Cirkvi.Už v pôstnom období sa začneme duchovne pripravovať na Sväté misie, ktoré budú od 2. do 10. septembra 2017.Redemptoristi, ktorí už roky vedú ľudové misie po slovenských farnostiach, patria už do novej provincie. Zvolili si svoje prvé vedenie. Viac TU.13. februára 2017 vznikla nová provincia Bratislava – Praha. Týmto dňom zanikli Pražská provincia a Bratislavská viceprovincia. Viac TU.

Doteraz redemptoristi pôsobiaci na Slovensku patrili do Bratislavskej viceprovincie.

P. Peter, ktorého tím povedie misie v Záhradnom, patrí teda do novej provincie.Slovenská viceprovincia Bratislava pátrov redemptoristov (Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa) má tri misijné tímy, ktoré vedú ľudové misie vo farnostiach.

V roku 2017 náš misijný tím P. Petra Hertela, CSsR, vedie sedem ľudových misií a tri obnovy misií. Viac TU.Od 28. januára do 5. februára 2017 sa uskutočnili ľudové misie vo farnosti Župčany.27. januára 2017 navštívil Záhradné P. Peter Hertel, CSsR. Fotky TU.

Práve jeho tím bude viesť septembrové Sväté misie v našej farnosti.1. januára 2017 vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom bolo oznámené, že v septembri sa uskutočnia SVÄTÉ MISIE.