Eucharistická procesia na slávnosť Božieho Tela

Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa uskutočnila procesia k štyrom oltárikom. 

Sväté omše vo štvrtok 8. júna 2023 celebroval náš duchovný otec Stanislav.

Pán farár pri večernej svätej omši pripomenul známu vetu bl. Carla Acutisa, ktorý povedal, že Eucharistia je jeho diaľnicou do neba.

Po večernej svätej omši bola eucharistická procesia. Kvôli nepriaznivému počasiu sa procesia nekonala po dedine, ale oltáriky boli pripravené vo farskom kostole. Pred samotnou procesiou sa kňaz prihovoril týmito slovami: „Drahí bratia a sestry, Kristus, Pán, náš Spasiteľ v predvečer svojho umučenia a smrti ustanovil Najsvätejšiu Sviatosť, aby nás, vykúpených jeho krvou, živil nebeským pokrmom a nápojom a aby stále prebýval medzi nami. V tých dramatických chvíľach nášho vykúpenia sme sa nestačili poďakovať Pánovi za tento prevzácny dar chleba života a duchovného nápoja. Preto nás Cirkev, nie bez Božieho riadenia, povzbudzuje, aby sme dnes vzdávali vďaky a velebili Pána za dar Najsvätejšej Sviatosti. Nech táto naša eucharistická procesia vyznie ako prejav našej živej viery, že Kristus je prítomný ako zmŕtvychvstalý a oslávený Pán medzi nami a ako vyznanie veľkej lásky voči nášmu Spasiteľovi.“ 

V procesii išli miništranti, pán kostolník, prvoprijímajúce deti, ostatné deti a kňaz. Veriaci si pri každom oltáriku vypočuli evanjelium. Pri každom zastavení bolo aj eucharistické požehnanie.

Na záver sme zaspievali Te Deum a pieseň Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu, ktorú zložil sv. Tomáš Akvinský, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o úctu Najsvätejšej Euchariste. Relikviu sv. Tomáša Akvinského uchovávame v našom farskom kostole.

Slávnosť Božieho Tela sa zakončila záverečným eucharistickým požehnaním.