Púť detí k jasličkám

Deti zo Záhradného putovali k jasličkám do Prešova.

V stredu 3. januára 2024 sa uskutočnila púť detí, ktoré do Prešova putovali obecným mikrobusom a autami.

Program pre približne tridsať pútnikov začal v kláštornej kaplnke relikvií svätých, kde je najväčšia zbierka relikvií na Slovensku. Kláštor nám otvoril br. františkán a odprevadil do spomínanej kaplnky. V kaplnke sme mali svätú omšu, ktorú celebroval náš pán farár. Deti sa zapojili do spevu, do čítania z Božieho slova a predniesli svoje prosby. V homílii sa nám prihovoril duchovný otec Ján Petrovčík, ktorý je rodákom zo Záhradného. V dnešný liturgický deň oslavujeme Najsvätejšie meno Ježiš. Toto meno nám pripomenul aj kazateľ a zároveň nás povzbudil, aby sme sa utiekali aj k naším nebeským patrónom, ktorých mená nosíme. Po svätej omši sme mali možnosť si pozrieť jednotlivé relikvie, nájsť svojich patrónov alebo známych svätcov.

Potom sme sa vybrali k samotným jasličkám, ktoré sa nachádzajú vo Františkánskom kostole sv. Jozefa. Prešovský betlehem je unikátom na Slovensku. Jednotlivé postavičky sa pohybujú a deti určite zaujali. Spoločne sme sa pomodlili na úmysel Svätého Otca, aby sme získali úplné odpustky v tomto jubilejnom roku pri jasličkách. Zaspievali sme aj koledy a zavinšovali br. františkánovi, ktorému sme sa poďakovali za prijatie.

Po spoločnej fotografii nasledoval zábavný program – kino. V neďalekom kine sme mali možnosť si vybrať nejakú rozprávku a všetci sme sa zhodli na animovanom filme, ktorý určite pobavil a nielen deti. Po rozprávke sme sa vrátili domov.

Do Prešova sme putovali preto, lebo najbližší Františkánsky kostol je v Prešove a práve v tomto kostole je možné získať úplné odpustky. Sv. František z Assisi pripravil prvé živé jasličky a počas tohtoročných Vianoc sme si pripomenuli 800 rokov od tejto udalosti. Pri príležitosti spomínaného výročia (ešte počas prázdnin) sa uskutočnila púť detí.

Naša farnosť ešte pripravuje farskú púť (dospelých) k jasličkám – 23. januára 2024.

Do 2. februára 2024 je možné za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky návštevou kostolov, ktoré sú na celom svete zverené františkánskym rodinám a zotrvaním v modlitbe pred tam vystavenými jasličkami. Aj tí, ktorí sú chorí, alebo telesne nie sú schopní zúčastniť sa tejto poklony, môžu získať dar úplných odpustkov, tým, že Pánovi obetujú svoje utrpenie alebo sa zbožne pomodlia.

Fotky: