Slávnosť Božieho Tela

Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa uskutočnila procesia k štyrom oltárikom. 

Vo štvrtok 30. mája 2024 boli dve sväté omše, ktoré celebroval náš duchovný otec Stanislav.

Pri prvej svätej omši požehnal nový kalich a paténu, ktorú veriaci darovali pri príležitosti nedávnej Slávnosti prvého svätého prijímania.

Po druhej svätej omši bola eucharistická procesia okolo nášho farského kostola. Pred samotnou procesiou sa kňaz prihovára týmito slovami: „Drahí bratia a sestry, Kristus, Pán, náš Spasiteľ v predvečer svojho umučenia a smrti ustanovil Najsvätejšiu Sviatosť, aby nás, vykúpených jeho krvou, živil nebeským pokrmom a nápojom a aby stále prebýval medzi nami. V tých dramatických chvíľach nášho vykúpenia sme sa nestačili poďakovať Pánovi za tento prevzácny dar chleba života a duchovného nápoja. Preto nás Cirkev, nie bez Božieho riadenia, povzbudzuje, aby sme dnes vzdávali vďaky a velebili Pána za dar Najsvätejšej Sviatosti. Nech táto naša eucharistická procesia vyznie ako prejav našej živej viery, že Kristus je prítomný ako zmŕtvychvstalý a oslávený Pán medzi nami a ako vyznanie veľkej lásky voči nášmu Spasiteľovi.“  Na určených štyroch miestach boli pripravené oltáriky. Deti, najmä prvoprijímajúce, hádzali lupienky kvetov pred Eucharistickým Kristom. Prítomní si pri každom zastavení vypočuli evanjelium a prijali eucharistické požehnanie. Od štvrtého oltárika sa veriaci opäť zhromaždili v kostole, kde zaspievali Te Deum a pieseň Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu, ktorú zložil sv. Tomáš Akvinský. Na záver bolo eucharistické požehnanie.