Bohatý duchovný program sme mali v našej farnosti počas posledných dní kalendárneho roka 2023.

V nasledujúcom článku si môžete prečítať súhrn toho najdôležitejšieho, čo sme prežívali počas slávnosti Narodenia Pána a ďalších sviatkov. Na konci článku nájdete aj fotogalériu z jednotlivých dní.


24. december 

Betlehemské svetlo bolo aj v našom farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie, ktoré si veriaci mohli na Štedrý deň odpáliť. Ešte pred začiatkom vigílie slávnosti Narodenia Pána na 4. adventnú nedeľu v závere svätých omší boli požehnané betlehemy. Tieto obrazy tajomstva vtelenia nech udržujú vieru rodičov a dospelých, nech oživujú nádej detí a vo všetkých nech zveľaďujú lásku. Keďže bola nedeľa, nechýbala aj Hodina milosrdenstva.


25. december – Vianoce 2023

Slávnosť Narodenia Pána sme oslávili svätou omšou v noci. Na záver nechýbala pieseň Tichá noc.

Slávnostná svätá omša bola o 10:00 hod., aby celá farská rodina sa mohla zhromaždiť v kostole a osláviť slávnosť Narodenia Pána. Na záver bola jasličková pobožnosť.

Počas tohtoročných Vianoc si pripomíname aj vzácne jubileum. Sv. František z Assisi pred 800 rokmi premýšľal, ako by mohol ešte lepšie priblížiť ľuďom Božiu lásku, ktorá k nám prišla fyzicky počas Vianoc. Inšpirovaný púťou do Svätej zeme požiadal svojho blízkeho priateľa, aby mu pomohol zorganizovať a pripraviť živý betlehem. Pre ľudí na Vianoce v r. 1223 pripravili živý betlehem, ktorý tvorili skutoční ľudia s reálnym dieťaťom, nechýbali aj živé zvieratá. Mnohým sa to tak zapáčilo, že ďalšie Vianoce túto scénu zopakovali, každý podľa svojich možností: niekto do postáv znova dosadil živých ľudí, iní si pomohli figúrkami či umelými postavičkami. Tradícia jasličiek sa zo stredného Talianska veľmi rýchlo rozšírila do celého sveta. V tomto roku si deti z našej farnosti namaľovali betlehem a pri tomto vzácnom jubileu pridali k betlehemu aj sv. Františka. Ich obrázky sme mohli vidieť pri betleheme v našom kostole.

O 12:00 hod. sme mohli sledovať priamy prenos z Vatikánu. Záznam Urbi et Orbi.

Popoludní a večer prebiehalo koledovanie mužov a koledovanie Dobrej noviny.

Koledníci – muži už dlhé roky v Záhradnom chodia koledovať od domu k domu a vyzbierané peniaze darujú pre potreby kostola. Žiaľ, tento rok nebol dostatok ochotných mužov a preto nestihli navštíviť všetky domy v dedine. Presnejšie vynechali ul. Záhradnú a niekoľko domov na ul. Tulčícka. V tento deň sa na kostol vyzbieralo 3263 €.

Koledníci Dobrej noviny  mali taktiež náročný deň, ale veľmi krásny a zmysluplný. Na koledovanie od domu k domu sa zodpovedne pripravovali už od novembra. K príprave im pomáhali a počas samotného koledovania sprevádzali Marek, Katka, Karolína a Laura. Tento rok sme mali päť skupiniek koledníkov. Z toho jedna bola skupinka mladých, ktorí boli tento rok pobirmovaní. Dobrá novina na Slovensku je koledníckou akciou. Mottom 29. ročníka Dobrej noviny je heslo Staň sa svetlom aj ty. Tento rok pomáhame krajine, ktorá v roku 2011 vznikla ako najmladšia krajina sveta a 54. krajina na africkom kontinente – Južný Sudán. Je to krajina, ktorá je po rokoch vojny zničená a elektrická energia chýba v mnohých domácnostiach ešte aj dnes. Južný Sudán má však aj jedno veľké bohatstvo: slnko. Tak prečo ho nevyužiť Ideálnym riešením sa v tejto slnečnej krajine javia solárne panely a výroba elektrickej energie zo slnka. Koledníci Dobrej noviny v Záhradnom vyzbierali 2256,50 €.

Za všetky milodary srdečné Pán Boh zaplať!


26. december – odpustová slávnosť sv. Štefana

Naši veriaci boli pozvaní osláviť sv. Štefana, diakona a prvého mučeníka, ktorý je patrónom nášho starobylého chrámu na Kostolnej ul. Práve v tomto kostole sa uskutočnila odpustová slávnosť.


27. december – sviatok sv. Jána

Na sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu, pán farár požehnal víno, ktoré si veriaci doniesli so sebou. Po svätej omši boli všetci pozvaní na agapé, ktoré sa uskutočnilo vonku pred kostolom. Dospelým sa podávalo víno a deťom čaj. Podľa kresťanskej tradície sv. apoštol Ján kedysi požehnal ná­dobu s otráveným vínom a tým zbavil jed jeho účinku. Žehnanie ví­na sa tradične koná v dnešný sviatočný deň. Pripomína túto uda­losť a zdôrazňuje i prikázanie lásky zaznamenané v jeho spisoch. Pri podávaní vína sa zvykne hovoriť: „Pi lásku svätého Jána.“

Modlitba požehnania na sviatok sv. Jána, ktorou duchovný otec požehnal víno: Pane, náš Bože, ty dávaš mnoho dobrých darov. Aj víno je tvojím darom. Je plodom zeme a ľudskej práce a tvoj Syn Ježiš Kristus si ho zvolil ako znamenie novej zmluvy vo svojej krvi. Požehnaj nás na príhovor svätého apoštola Jána a daj, nech toto víno prijmeme ako dar tvojej lásky k nám. Pomôž nám, nech stále pociťujeme, že si Boh pravý, dobrý a verný, ktorý vlieva radosť do ľudských sŕdc a upevňuje ich spoločenstvo. Prosíme ťa o to skrze Krista nášho Pána. Amen.


28. december – sviatok sv. Neviniatok

Na sviatok sv. Neviniatok sa v našom farskom kostole požehnávajú najmenší pri jasličkách.

V oktáve Narodenia Pána slávime sviatky sv. Štefana, sv. Jána a sv. Neviniatok. Sv. Štefan chcel byť mučeníkom a stal sa ním, sv. Ján túžil po tom istom, ale nestal sa mučeníkom a sv. betlehemské deti netúžili byť mučeníkmi, ale boli nimi. V čase vraždenia detí žilo v Betleheme a v okolí asi 1000 obyvateľov. Odhaduje sa, že zabitých detí mohlo byť 20 alebo 30.

Dnes, žiaľ, zabíjajú dospelí milióny nevinných detí. Mnohé zomierajú skôr, ako sa stihnú narodiť. V modlitbách pamätajme na nich a na deti, ktoré trpia vo vojne alebo kvôli týraniu.


31. december – sviatok Svätej rodiny

Na sviatok Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa si manželia obnovili svoje manželské sľuby a pán farár udelil počas svätej omše požehnanie rodinám.

Jednotlivé manželské páry si podali ruky a vyslovili: Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas a prosíme Pána, aby sme žili v jeho milosti a láske. Tak nám Pán Boh pomáhaj. 

Po obnove manželských sľubov, kňaz požehnáva rodiny: Bože, nebeský Otče, zachovaj a ochraňuj týchto manželov a ich rodiny vo svojej milosti, urob ich pokojnými a šťastnými, daj, aby aj v ťažkostiach a bolestiach stáli jeden pri druhom a navzájom si slúžili, ako tvoj Syn slúžil nám. Udeľ im aj ich deťom svoje požehnanie, aby stále žili v tvojej láske a raz sa všetci stretli v tvojom nebeskom domove. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Popoludní bola Hodina milosrdenstva, svätá omša zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky a ďakovná pobožnosť na konci roka. Pán farár v homílii pripomenul farskú štatistiku za rok 2023.

Štatistika za rok 2023:

– krsty: 19 (6 chlapcov, 13 dievčat);

– prvoprijímajúcich detí: 10;

– birmovancov: 24;

– sobášov: 7;

– pohreby: 5 (5 mužov, 0 žien) – 2 zaopatrení sviatosťami. 

Úplné odpustky sa za zvyčajných podmienok udeľujú veriacemu, ktorý sa na konci roka v kostole alebo v kaplnke zúčastňuje na slávnostnom recitovaní alebo speve hymnu Teba, Bože, chválime, aby sa tak poďakoval za všetky dobrodenia, ktoré dostal v priebehu končiaceho sa roka.

Kto chcel posledné minúty starého roka stráviť počas adorácie v kostole, tak mal možnosť.


1. január – slávnosť Panny Márie Bohorodičky a Nový rok 2024

Na Nový rok máme prikázanú slávnosť Panny Márie Bohorodičky a zároveň je Oktáva Narodenia Pána.

Veriaci v prvý deň kalendárneho roka sa zhromaždili v kostole. Hymnus Príď, Duchu Svätý, tvorivý zaznel namiesto úkonu kajúcnosti počas slávnostnej svätej omši. Úplné odpustky sa za zvyčajných podmienok udeľujú veriacemu, ktorý sa 1. januára v kostole alebo v kaplnke zúčastňuje na slávnostnom recitovaní alebo speve spomínaného hymnu preto, aby si vyprosoval Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka. Svätá omša pokračovala zvyčajným spôsobom – bohoslužbou slova a bohoslužbou obety. Na záver sme zaspievali pápežskú hymnu a aj slovenskú hymnu pre chrám s názvom Bože, čos’ ráčil slovenskému ľudu.

Vianočné obdobie aj po skončení oktávy pokračuje a v tomto roku bude trvať do 7. januára 2024.

Všetkým prajeme požehnaný Nový rok 2024!


Fotogaléria:

Požehnanie adventných vencov (24. 12. 2023)


Polnočná svätá omša (25. 12. 2023)


Slávnostná svätá omša (25. 12. 2023)


Jasličková pobožnosť (25. 12. 2023)


Koledovanie mužov (25. 12. 2023)


Koledovanie Dobrej noviny (25. 12. 2023)


Požehnanie vína (27. 12. 2023)


Sviatok Svätej rodiny (31. 12. 2023)


Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. 1. 2024)